Jesteś tutaj:

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów trzech odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Rzezawa w roku 2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów trzech odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Rzezawa w roku 2018
2018-04-11
Herb Gminy

Znak: RID. 7221.12.2018                                                           Rzezawa, dnia: 11.04.2018r.

 

 

Zapytanie ofertowe na

wykonanie remontów trzech odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Rzezawa w roku 2018

 

 

 1. Zamawiający: Gmina Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa.

 

 1. Przedmiot zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest remont trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Krzeczów, Jodłówka, Ostrów Królewski.

 

 1. Informacje szczegółowe dotyczące wykonania zamówienia:    

 

Remont drogi w Krzeczowie –   działka nr 724/2                                                                    

 –     mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 12,8/31,5 mm grub. 10 cm. – po uprzednim wyprofilowaniu istniejącego podłoża - 145 m2.                                                                              

-  nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznej  grubość 5 cm. – 145 m2.

wyrównanie poboczy kruszywem łamanym fr. 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym grubości 6 cm. – 36 m2.

 

 • Remont drogi w Jodłówce – działka nr 661/2

-  mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 12,8/31/5 mm grub. 20 cm. – po uprzednim wyprofilowaniu istniejącego podłoża grubość  – 473 m2.

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej  grubość 5 cm. – 473 m2.

wyrównanie poboczy kruszywem łamanym fr. 0-31,5 mm. z zagęszczeniem  mechanicznym grubości 6 cm. – 108 m2.

 

 • Remont drogi w miejscowości Ostrów Królewski stanowiącej działkę nr 490/4                                                            - mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 12.8/31.5 mm. grub. 10 cm -  po uprzednim wyprofilowaniu istniejącego podłoża - 235 m2                                                                                                                                  

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grub. 5 cm. – 235 m2.    

- wyrównanie poboczy kruszywem łamanym fr. 0-31,5 mm. z zagęszczeniem mechanicznym grubość 6 cm. – 52 m2

                                                                     

   4     Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia: 30 czerwiec 2018r.

       

5       Koszty wykonania zamówienia. Prosimy o podanie ceny netto + podatek VAT = cena

brutto za wykonanie całego zakresu robót oraz oddzielnie dla każdego zadania.

 

6      Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.

 

7      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta na wykonanie remontów trzech odcinków dróg gminnych”.

 

 

8       Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ocen:

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:         

-  złożą pisemną ofertę na załączonym druku i spełnią warunki określone w „zapytaniu ofertowym”.

-  Cena stanowi 100% oceny oferty.

 

9       wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:                                                                                                                           

          -  formularz ofertowy,

          -  polisa ubezpieczeniowa (do wglądu),

          -  kosztorys ofertowy.   

                                                                                                                            

10   Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobiście na Dziennik Podawczy lub przesłać pocztą, na adres siedziby Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Rzezawa, 
ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa.

 

11   Termin złożenia oferty. Ofertę należy złożyć do dnia: 24 kwiecień  2018 roku                                                             do godz. 8:  30.

            Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Rzezawa ul. Długa 21 w dniu: 24 kwiecień

         2018 roku o godz. 8:45.  

   12 Osobą do kontaktu z oferentami jest: Pan Józef Młynarczyk  tel. 14 5858600 wew. 30                                                                                                                                         

   12.     Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium:  Kryterium wyboru oferty stanowi najkorzystniejsza cena usługi. Cena = 100 %. 

 

 

Oferta Wykonawcy

Dla Gminy Rzezawa

Ul. Długa 21

32-765 Rzezawa

 

Nawiązując do zapytania ofertowego oferujemy:

§ 1

 1. Wykonanie usługi polegającej na realizacji zadania pn.: Wykonanie remontów czterech odcinków dróg na terenie Gminy Rzezawa                                                            
 2. Płatność będzie następowała na podstawie faktury, płatnej w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury/rachunku.
 3. Podstawą do wystawienia faktury będzie odbiór końcowy drogi.
 4. Gwarancja na wykonane roboty 36 miesięcy .
 5. Za opóźnienia w wykonaniu zamówienia będą naliczone kary umowne w wysokości 
  0.2 % kwoty brutto, za każdy dzień zwłoki.
 6. Płatność będzie następowała na podstawie faktury końcowej, płatnej w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.
 7. Przedmiot zamówienia określa się następująco:

A/   Remont drogi w Krzeczowie stanowiącej działkę nr 724/2 -   wynosi netto………………………………..zł.    

(słownie:………………………………………………………………………..……...)

      Podatek VAT……………%

      Cena brutto ………………………..zł

(słownie:…………………………………………………………………)                                                     

B/   Remont drogi w Jodłówce stanowiącej działkę nr 661/2 - wynosi                                                            netto ……………………………….. zł.

                               (słownie:………………………………………………………………)

                                                                Podatek VAT …………..%

                               Cena brutto ……………………………………………………………

                                (słownie: ………………………………………………………………)

C/ Remont drogi w miejscowości Ostrów Królewski stanowiącej działkę nr 490/4 -   wynosi:

netto ………………………………………… zł.

                              (słownie: ………………………………………………………………..)

                                                                Podatek VAT ……………. %

                              Cena brutto: ……………………………………………………………

                               (słownie: ……………………………………………………………….)

 

 

 

E/ Cena realizacji całego zakresu zamówienia:

 Netto ……………………………….zł. 

Słownie …………………………………………………………………………………………

Brutto: …………………………………………………………………………………………..

Słownie: ……………………………………………………………………………………….

F/ cena obejmuje wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne dla zrealizowania przedmiotu oferty opisanego w pkt 1.

 

§ 2

Oferent zobowiązuje się w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej, 
do zawarcia umowy, z istotnymi postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

 

§ 3

Oferent oświadcza, że:

1) zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

2) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu robót,

4) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

5) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w aspekcie warunków płatności i określonych przez zamawiającego

 

 

.

 

§ 4

Wykonawca w załączeniu przedkłada następujące dokumenty:………………………………….

 

 

 

………………………………….…

Data i podpis oferenta

 

Czytano: 292 razy

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie

dyżury aptek.
Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.
.


ZOZ w Rzezawie.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
CENOMA.
   


 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]