Jesteś tutaj:

Ulotka informacyjna

Ulotka informacyjna
2015-10-30
Herb Gminy
Wstępne informacje:
Od 1 stycznia 2013r. gmina jest zobowiązana do zorganizowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z zapisami ustawy oraz uwarunkowaniami miejscowymi. Odpady komunalne będą odbierane wyłącznie z gospodarstw domowych, na których zamieszkują mieszkańcy. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady (prowadzący działalność gospodarczą, róŜnego rodzaju instytucje, zakłady pracy itp.) będą zobowiązani posiadać indywidualne umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym do ich odbioru (na dotychczasowych zasadach).
Pomoc i informację przy wypełnianiu deklaracji uzyskać można w Urzędzie Gminy Rzezawa– pok. Nr 7 (parter) lub pod nr tel. 14 68 58 600 wew. 07
 
Wszystko o deklaracji:
Na przełomie miesiąca września i października 2012 wszyscy właściciele nieruchomości otrzymają deklarację o ilości osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawkę opłaty, która wynosi dla odpadów zbieranych w sposób selektywny – 10.00zł., dla zmieszanych odpadów komunalnych – 17.00 zł. za 1 osobę za miesiąc.
Wraz z deklaracją mieszkańcy otrzymają uchwałę określającą stawkę opłaty za odbiór odpadów.
Wypełnione deklaracje mieszkańcy zobowiązani są złoŜyć w Urzędzie Gminy Rzezawa do dnia: 31 październik 2012r.
Deklaracja będzie podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami i wypełnia ją osoba która zamieszkuje, użytkuje daną nieruchomość i tym samym produkuje na niej odpady.
 
Harmonogram
Przedsiębiorca odbierający odpady dostarczy na każdą nieruchomość harmonogram wywozu odpadów oraz nieodpłatnie worki do segregacji odpadów wraz ze szczegółową instrukcją jak prawidłowo segregować. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący sposób:
1. do pojemników 120l lub 240l – pozostałe odpady niesegregowane (tzw. balast)
2. do worków oznaczonych kolorem:
a). zielonym – szkło
b). żółtym – tworzywa sztuczne
c). niebieskim – papier i tekstylia
d). czarnym - odpady zielone
 
Częstotliwość odbioru:
1. Odpady niesegregowane i selektywne- 18 razy w roku - zgodnie z harmonogramem.
2. Odpady zielone – od czerwca do października w terminach wywozu zmieszanych odpadów komunalnych.
3. Odpady wielkogabarytowe i tzw. elektroodpady – 1 raz w roku – zgodnie z harmonogramem.
Kosze i worki naleŜy wystawiać przed posesję przy drodze publicznej.
 
STAWKI:
Wyliczoną wysokość opłaty należy wpłacać przelewem na konto Gminy Rzezawa lub w kasie Urzędy Gminy w Rzezawie w terminie do 20-go dnia ostatniego miesiąca kwartału.
Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałej w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny:
1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 – 4 mieszkańców w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) od jednego mieszkańca,
2) od 5-tego i każdego następnego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w wysokości 5 zł (słownie: pięć złotych 00/100) od jednego mieszkańca.
Jeżeli odpady są zbierane są nieselektywnie stawka wynosi - 17 zł od osoby.

Pamiętajmy segregacja się opłaca!!!!! nie tylko chronimy środowisko, ale i własny portfel!!!!

 
Najczęściej zadawane pytania:
 
Co się stanie jeśli właściciel nie złoży deklaracji lub złoży deklaracją nieprawdziwą?
Wobec właścicieli nieruchomości, którzy w terminie nie złożą deklaracji bądź zachodzić będzie wątpliwość co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy określi w drodze decyzji administracyjnej wysokość opłaty za odpady.
W przypadku nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami będą one ściągane w myśl przepisów ustawy z dnia: 29 sierpnia 1997r. „Ordynacja podatkowa”.

Co robić w sytuacji, gdy została złożona deklaracja, a np. urodzi się dziecko lub umrze osoba zamieszkująca daną nieruchomość?
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiany liczby osób zamieszkałych) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W tej chwili kończę budowę domu, ale zamieszkam w nim dopiero w czerwcu. Kiedy powinienem złożyć deklarację?
W ciągu 14 dni od zamieszkania.

Co z koszem?
Obowiązek wyposażenia nieruchomości w kosz o poj. 120 lub 240l należy do właściciela posesji. Kosz można nabyć u przedsiębiorcy odbierającego odpady.

Co mam w zamian za ponoszoną opłatę?
W zamian za wnoszoną opłatę Gmina Rzezawa ma obowiązek odebrania każdej ilości odpadów komunalnych. Ponadto w ramach ponoszonej opłaty mieszkańcy będą mogli zostawić nieodpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów (na terenie nieczynnego składowiska w Borku) wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne.
 
 

 

Czytano: 1209 razy

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie

dyżury aptek.
Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.
.


ZOZ w Rzezawie.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
CENOMA.
   


 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]