Jesteś tutaj:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
2016-01-01
Herb Gminy
aktualizacja: 01.04.2016r.
 
Do podstawowych zadań referatu należy:
1) prowadzenie zbioru:
a) ewidencji uchwał Rady,
b) rejestru zarządzeń Wójta oraz innych aktów wewnętrznych wydawanych przez Wójta,
c) ewidencji aktów stanowiących o ustroju i zasadach organizacji i funkcjonowania   gminnych jednostek organizacyjnych,
2) sprawowanie nadzoru w zakresie terminowego wykonywania przez właściwe merytorycznie komórki zarządzeń oraz innych aktów wewnętrznych wydawanych przez Wójta oraz uchwał Rady - sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań w tym zakresie,
3) prowadzenie ewidencji zawartych porozumień w sprawie przejęcia zadań przez gminę,
4) przyjmowanie, wysyłanie, rozdzielanie oraz prowadzenie ewidencji korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu w tym poczty elektronicznej,
5) prowadzenie spraw związanych z informatyzacją Urzędu w tym obsługa i nadzór nad programami użytkowanymi w urzędzie,
6) prowadzenie spraw w zakresie współpracy Wójta z jednostkami organizacyjnymi i jednostkami pomocniczymi,
7) opracowywanie projektów Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego oraz ich aktualizacji, a także projektów innych aktów regulujących zagadnienie objęte zakresem działania referatu,
8) kompletowanie projektów uchwał Rady i materiałów informacyjnych przygotowywanych przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne i przedkładanie ich - z zachowaniem obowiązujących terminów - Radzie lub jej komisjom,
9) ewidencjonowanie interpelacji i wniosków radnych, posłów i senatorów a także wniosków komisji Rady oraz nadzorowanie terminowości przygotowania projektów odpowiedzi przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne,
10) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków, nadzorowanie prawidłowości
i terminowości przygotowania przez właściwe rzeczowo komórki wyjaśnień i materiałów niezbędnych do ich rozpatrzenia albo projektów rozstrzygnięć,
11) prowadzenie spraw w zakresie kultury:
– współdziałanie w zakresie tworzenia, znoszenia, łączenia, przekształcania instytucji kultury,
– udzielanie pomocy przy opracowywaniu statutów instytucji kultury,
– prowadzenie ewidencji instytucji kultury,
12) zapewnienie obsługi sekretariatu Wójta, punktu ksero,
13) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tymprowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
14) gospodarowanie pieczęciami urzędowymi, ewidencji księgozbioru, prowadzenie magazynu podręcznego materiałów biurowych, 
15) prowadzenie ewidencji :
a) urlopów,
b) zwolnień,
c) wyjazdów służbowych,
d) wyjść z pracy, legitymacji służbowych,
16) prowadzenie archiwum zakładowego,
17) wykonywanie zadań związanych z administrowaniem budynkiem Urzędu w tym:
a) ubezpieczenie budynku,
b) zlecanie bieżących i kapitalnych remontów, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji technicznych w porozumieniu z jednostkami organizacyjnymi Urzędu,
18) zaopatrywanie Urzędu w sprzęt, środki i materiały biurowe niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, prenumerata dzienników urzędowych, prasy, zakup literatury fachowej,
19) zapewnienie konserwacji i napraw sprzętu biurowego,
20) zapewnienie sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń Urzędu, nadzorowanie pracy pracowników obsługi,
21) kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy oraz analiza przestrzegania dyscypliny budżetowej, w tym:
a) tworzenie systemu kontroli, organizowanie i przeprowadzanie kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
b) współpraca z organami i instytucjami uprawnionymi do kontrolowania jednostek samorządu terytorialnego,
c) sporządzanie okresowych analiz i ocen wyników i skuteczności kontroli,
d) opracowywanie projektów planów działalności kontrolnej.
22) wykonywanie zadań zlecanych z zakresu administracji rządowej w tym:
a) prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych,
b) prowadzenie postępowania i orzekanie w sprawach meldunkowych, 
c) przekazywanie właściwym organom, urzędom niezbędnych informacji, danych   statystycznych dotyczących zagadnień, o których mowa powyżej,
d) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
e) przyjmowanie pism sądowych lub z prokuratury w przypadku braku możliwości doręczenia ich przez te organy adresatowi w miejscu jego zamieszkania,
f) prowadzenie rejestru stowarzyszeń i zgromadzeń,
g) realizacja zadań w zakresie spraw wojskowych i obronnych obejmująca m.in.:
– współdziałanie z odpowiednim wydziałem Starostwa Powiatowego w Bochni i Wojskową Komendą Uzupełnień Tarnowie w zakresie rejestracji i kwalifikacji wojskowej,
– prowadzenie ewidencji osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,
– organizowanie wykonywania przez jednostki organizacyjne Gminy zadań w zakresie powszechnego obowiązku obrony,
– orzekanie o konieczności sprawowania przez osoby podlegające obowiązkowi odbycia służby wojskowej sprawowania bezpośredniej opieki nad członkami rodziny wspólnie z nimi zamieszkałymi,
– reklamowanie osób od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji - z urzędu lub na wniosek.
h) prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej:
– ochrona ludności i środowiska przed nadzwyczajnymi zagrożeniami i klęskami żywiołowymi,
– organizowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej, utrzymanie systemu ostrzegania i alarmowania, budowli ochronnych i urządzeń specjalnych, na terenie Gminy oraz współdziałanie w tym zakresie z odpowiednim wydziałem Starostwa Powiatowego w Bochni,
– sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem spraw, wykonywaniem zadań obronnychi z zakresu obrony cywilnej w instytucjach i podmiotach gospodarczych Gminy,
– wykonywanie zadań specjalnych i innych związanych z obroną cywilną,             wynikających z przepisów prawa,    
23) prowadzenie spraw w zakresie bhp i spraw ppoż : 
a) przeprowadzanie kontroli warunków pracy, stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa ppoż.,  oraz przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bhp i ppoż. na wszystkich stanowiskach pracy w Urzędzie niezwłoczne informowanie Wójta o stwierdzonych nieprawidłowościach,
b) sporządzanie i przedstawianie Wójtowi (co najmniej raz w roku) okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż. w Urzędziezawierających stosowne wnioski oraz ewentualnie propozycje dotyczące poprawywarunków pracy,
c) bieżące informowanie Wójta o stwierdzonych zagrożeniach bezpieczeństwa oraz przedstawianie wniosków zmierzających do usuwania tych zagrożeń,
d) przygotowywanie projektów zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących spraw bhp i ochrony ppoż.,
e) prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji, prowadzenie rejestrów oraz systematycznych analiz           w tym zakresie,
f) przeprowadzanie dla nowozatrudnionych pracowników szkoleń wstępnych w zakresie bhp i ochrony ppoż., informowanie ich o ryzyku zawodowym, które wiąże sięz wykonywaną pracą,
g) zakup i wydawanie właściwych dla poszczególnych stanowisk pracy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, zapewnienie ich konserwacji i napraw,prowadzenie spraw bhp i ppoż,
24) prowadzenie spraw z zakresie rozwoju gospodarczego i koordynacji zatrudnienia:
a) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi     przepisami,
b) prowadzenie spraw w zakresie punktów handlowych, usługowych oraz związanych  z funkcjonowaniem targowisk,
c) przygotowywanie projektów regulaminów targowisk,
d) przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do    spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
e) podejmowanie inicjatyw w kierunku rozwoju działalności gospodarczej, rzemiosła,    drobnej wytwórczości, handlu i usług,
25) udzielanie pomocy przy sporządzaniu dokumentacji związanej z pracą w gospodarstwie rolnym,
26) zapewnienie obsługi Rady i jej komisji:
a) załatwianie spraw związanych z organizacją i przygotowaniem sesji i posiedzeń,
a) kompletowanie projektów uchwał i materiałów informacyjnych, przekazywanie ich (przesyłanie) radnym w obowiązujących terminach,
b) sporządzanie protokołów sesji Rady, protokołowanie posiedzeń komisji,
c) przekazywanie uchwał podjętych przez Radę podmiotom realizującym,
d) rejestrowanie interpelacji i wniosków radnych oraz wniosków i opinii komisji – przekazywanie ich Wójtowi lub innym adresatom,
e) nadzorowanie terminowego udzielania odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz wnioski komisji,
f) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem i protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań Rady i Wójta,
g) wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z obsługą Rady w tym m.in.
– rejestrowanie pism wpływających i wysyłanych,
– prowadzenie zbioru oryginałów protokołów,
– prowadzenie zbiorów oraz rejestrów:
• uchwał Rady,
• wniosków i opinii komisji,
• interpelacji i wniosków radnych.
– wysyłanie zaproszeń na sesje i posiedzenia oraz innych pism związanych z działalnością Rady,
– przy znakowaniu akt  dotyczących Rady Gminy używa symbolu RG.
27) przesyłanie organom nadzoru nad działalnością Gminy tj. odpowiednio Wojewodzie Małopolskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podjętych przez Radę oraz aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego - w terminach określonych przepisami prawa,
28) współpraca z organami jednostek pomocniczych Gminy,
29) obsługa informatyczna Urzędu, zapewnienie bezpieczeństwa informacji gromadzonych w formie elektronicznej,
30) prowadzenie - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej - strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej gminy, współpraca w tym zakresie z właściwymi merytorycznie referatami Urzędu,
31) administrowanie siecią komputerową i sprzętem komputerowym w tym:
a) utrzymywanie go w stałej sprawności (zapewnienie konserwacji, naprawy, modernizacja),
b) prowadzenie jego ewidencji z określeniem użytkowników,
c) prowadzenie ewidencji zainstalowanego oprogramowania i licencji,
32) przygotowanie do wdrożenia programu e - Urząd:
a) intranet,
b) wirtualne biuro obsługi klienta,
c) podpis elektroniczny,
33) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów obowiązującego prawa lub   zawartych porozumień a dotyczących spraw z zakresu obsługi informatycznej urzędu,
34) zabezpieczenie systemów informatycznych tzn. zaprojektowanie oraz wdrożenie stosownych środków administracyjnych, technicznych i fizycznych w celu zabezpieczenia zasobów technicznych oraz ochrony przed nieuprawnioną modyfikacją, zniszczeniem, dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, a także ich utratą,
35) określenie, koordynowanie oraz nadzorowanie wszelkich działań, które winny być  podejmowane w celu prawidłowej ochrony danych osobowych,
36) podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń,
37) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów obowiązującego prawa, należących    do administratora bezpieczeństwa informacji,
38) nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków,
39) obsługa Rady Społecznej SP GZOZ
40) analiza uchwał, postulatów i wniosków z zebrań wiejskich oraz posiedzeń organów sołectw i nadzór nad ich realizacją,
41) stała współpraca z sołectwami, organizacja przygotowań i przeprowadzenia wyborów sołeckich,
42) przygotowywanie wyborów ławników do Sądów Wojewódzkich oraz Sądów Rejonowych,
43) prowadzenie zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów: samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich oraz referendów,
44) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie organizacji stanowisk dla osób niepełnosprawnych,
45) nadzorowanie przestrzegania ochrony danych osobowych przez pracowników Urzędu Gminy,
46) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie promocji zatrudnienia,
47) zadania z zakresu ochrony państwowej i służbowej, w tym:
a) prowadzenie kancelarii tajnej,
b) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem w Urzędzie Gminy spraw z zakresu informacji niejawnej,
48) prowadzenie spraw w zakresie promocji Gminy:
a) kreowanie rozwoju gminy i jej promocja na zewnątrz,
b) koordynowanie wdrożeń strategii rozwoju gminy i wieloletnich programów inwestycyjnych,
c) udział w szkoleniach, konferencjach i plebiscytach,
d) przygotowywanie wydawnictw i publikacji promujących Gminę,
e) organizowanie różnego rodzaju imprez, spotkań, wystaw itp., współpraca w tym    zakresie z gminnymi jednostkami upowszechniania kultury i sportu,
f) prowadzenie spraw związanych z współpracą ze społecznościami lokalnymii regionalnymi innych państw i kontaktami z miastami partnerskimi,
g) przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości - w uzgodnieniu z Wójtem  - informacji dotyczących działalności organów Gminy,
h) przygotowywanie artykułów, zdjęć oraz nadzór nadstronę internetową Gminy, facebook-iem, 
i) przyjmowanie zgłoszeń o organizacji zgromadzeń i zabawach oraz naliczanie z tego tytułu opłat ponoszonych na rzecz ZAIKS,
j) prowadzenie spraw związanych z integracją europejską w tym bieżące monitorowanie możliwości aplikowania o środki unijne, współudział w opracowywaniu projektów,
k) prowadzenie spraw dotyczących współpracy z gminami, związkami i  stowarzyszeniami  gmin, bieżąca współpraca w tym zakresie z fundacjami, agencjami i innymi instytucjami ogłaszającymi nabory na granty,
l) współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie organizowania gminnych imprez kulturalnych i sportowych, obchodów świąt państwowych oraz innych uroczystości,
m) prowadzenie zadań z zakresu organizacji prac związanych z gminnymi imprezami kulturalnymi i sportowymi organizowanymi przez Wójta w porozumieniu z referatem organizacyjnym i spraw obywatelskich,
n) współpraca z prasą, w tym przygotowywanie materiałów tekstowych i fotograficznych oraz współpraca z rozgłośniami radiowymi i stacjami telewizyjnymi w porozumieniu z referatem organizacyjnym i spraw obywatelskich,
o) prowadzenie spraw związanych z promocją gminy w tym promowanie walorów kulturalnych i turystycznych, opracowanie materiałów reklamowych, folderów, wydawnictw i innych materiałów, 
p) współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie organizowania gminnych imprez kulturalnych i sportowych, obchodów świąt państwowych oraz innych uroczystości,
q) prowadzenie zadań z zakresu organizacji przygotowań i koordynowanie prac związanych z   gminnymi imprezami kulturalnymi i sportowymi organizowanymi przez Wójta,
r) opiniowanie wniosków o udzieleniu patronatu honorowego Wójta Gminy jak również uzgadnianie, weryfikowanie i akceptowanie pod względem graficznym, tekstowym plakatów i zaproszeń,
49) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów obowiązującego prawa lub   zawartych porozumień a dotyczących spraw z zakresu działania referatu.

 

Czytano: 2370 razy

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie

dyżury aptek.
Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.
.


ZOZ w Rzezawie.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
        
CENOMA.
   


 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]