Jesteś tutaj:

Referat Inwestycji i Drogownictwa

Referat Inwestycji i Drogownictwa
2016-01-01
Herb Gminy
aktualizacja: 01.04.2016r.
 
Referat Inwestycji i Drogownictwa „RID” swoim zakresem zadań obejmuje następujące działy: inwestycje i remonty gminne, zamówienia publiczne, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, prowadzenie spraw w zakresie kultury fizycznej i turystyki, ochrona przeciwpożarowa, drogownictwo, gospodarkę przestrzenną, rolnictwo i ochronę środowiska.

Do podstawowych zadań referatu należy:
1) realizacja zadań i projektów inwestycyjnych ujętych wUchwale Budżetowej oraz  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, w tym współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pozabudżetowych w szczególności :
a) prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej wraz z niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami, wymaganymi badaniami,
b) przygotowanie dokumentów formalno-prawnych do rozpoczęcia budowy, ustanowienie kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zgłaszanie rozpoczęcia robót budowlanych w stosownych organach,
c) prowadzenie nadzoru merytorycznego nad realizacją inwestycji, remontów jej rozliczenie i przekazanie na środek trwały,
d) podejmowanie czynności związanych z przekazaniem inwestycji do użytkowania, w tym sporządzania dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do oddania zakończonej inwestycji
e) opracowywanie i uzgadnianie harmonogramów realizacji inwestycji,
f) kontrola wykonania robót zgodnie z warunkami umowy, harmonogramem rzeczowo-finansowym, dokumentacją techniczną i płatnościami inwestycji,
g) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań z realizacji inwestycji
h) nadzorowanie remontów kapitalnych i bieżących oraz nadzór nad prowadzeniem ksiąg obiektów komunalnych będących własnością Gminy,
2) realizacja zadań w zakresie inwestycji i remontów gminnych w tym:
a) prowadzenie rejestru umów, faktur i rachunków oraz ich weryfikowanie zgodnie z procedurą prawa zamówień publicznych, 
b) przygotowywanie sprawozdań półrocznych i rocznych z wykonania budżetu rozpoczętych i kontynuowanych inwestycji i remontów,
c) prowadzenie sprawozdawczości na zajmowanych stanowiskach,
d) uczestniczenie w pracach przy opracowywaniu wniosków celem pozyskiwania środków    zewnętrznych, 
e) przygotowanie zleceń wewnętrznych, koordynacja oraz nadzór nad zadaniami zleconymi Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Rzezawie,
3) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych:
a) prowadzenie centralnego rejestru zamówień publicznych (CRU),
b) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) przygotowanie i prowadzenie postępowań przetargowych, weryfikacja sporządzonych umów i sporządzanie umów z wykonawcami zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,
d) czuwanie nad realizacją roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,
e) reprezentowanie Urzędu w ramach udzielonych upoważnień w kontaktach z oferentami, Urzędem Zamówień Publicznych oraz innymi instytucjami związanymi z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych,
f) przygotowywanie dla potrzeb Rady i Wójta sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji inwestycji i remontów w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych,
g) opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówień, 
h) przygotowywanie propozycji cenowych, 
i) przygotowywanie projektów umów na roboty budowlane, o dzieło, zlecenia i zamówień ogólnych, 
j) przeprowadzanie przetargów dla realizacji inwestycji oraz robót remontowych i modernizacyjnych ujętych w budżecie gminy,
k) koordynacja spraw z zakresu zamówień publicznych pomiędzy referatami,
l) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów gminy dotyczących zadań inwestycyjnych,
4) przygotowywanie inwestycji do uzyskania pozwoleń na budowę:
a) rozstrzyganie spraw interwencyjnych mieszkańców posesji przez które przebiegają projektowane inwestycje, uzyskanie zgód na wejście w teren w celu realizacji inwestycji, 
b) przygotowywanie wniosków na pozwolenie na budowę, zezwalające na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych,
c) przygotowywanie zgłoszeń robót budowlanych,
5) sprawowanie nadzoru inwestorskiego na inwestycjach i remontach realizowanych przez Gminę, 
6) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem funduszami zewnętrznymi:
a) monitoring, gromadzenie informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, 
b) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Rzezawa poprzez wdrażanie programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz pozyskiwanie zewnętrznych pozaunijnych środków finansowych,
c) przygotowanie wniosków aplikacyjnych oraz pozostałej dokumentacji dla potrzeb pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej i poza unijnych,
d) koordynacja działań w zakresie wykorzystania środków europejskich, 
e) bieżące monitorowanie realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, monitoring osiągniętych wskaźników, przygotowanie raportów w tym zakresie na potrzeby instytucji zarządzających,
f) współpraca z instytucjami weryfikującymi wnioski oraz monitorowanie złożonych wniosków o przyznanie środków finansowych we właściwych instytucjach i organizacjach,
g) współpraca z bankami i funduszami oraz innymi instytucjami związanymi z pozyskiwaniem funduszy pozabudżetowych,
h) koordynacja jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w zakresie pozyskiwania środków, realizacji i rozliczania projektów miękkich współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
i) stała współpraca z referatami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Urzędu i innymi samorządami na płaszczyźnie opracowywania i realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych ,
j) nadzór nad realizowanymi inwestycjami pod kątem zgodności z podpisanymi umowami o dofinansowanie,
k) sporządzanie wniosków o płatność,
l) rozliczenie końcowe projektów,
m) zapewnienie działań promocyjno-informacyjnych dla zadań dofinansowanych w trakcie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu, 
n) prowadzenie dokumentacji dla zadań współfinansowanych z funduszy europejskich,
o) przygotowywanie dla instytucji finansujących sprawozdań rzeczowo – finansowych z realizowanych projektów,
p) zapewnienie prawidłowego przebiegu kontroli projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
q) prowadzenie sprawozdawczości realizowanych projektów,
7) współpraca z LGD „E.O. Cenoma” w zakresie:
a) uczestnictwo w zebraniach, szkoleniach,
b) udział w posiedzeniach zespołu oceniającego wnioski,
c) pomoc w realizowaniu Strategii Lokalnej Grupy Działania „E.O. Cenoma”,
8) współpraca ze związkami, stowarzyszeniami w których Gmina lub Wójt jest członkiem,
9) diagnozowanie rynku lokalnego w zakresie możliwości uruchamiania programów pomocowych dla samorządów, małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych,
10) prowadzenie spraw w zakresie kultury fizycznej i turystyki m.in. poprzez współdziałanie z klubami sportowymi, stowarzyszeniami i zrzeszeniami kultury fizycznej oraz podejmowanie działań mających na celu udzielanie im pomocyw realizacji zadań statutowych,
11) prowadzenie spraw w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
a) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem oraz odwoływaniem komendanta gminnego OSP oraz sprawowanie nadzoru i udzielanie pomocy w wypełnianiu  obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji,
b) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie terenowym OSP środków finansowych, pomieszczeń, urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu, odzieży specjalnej        i umundurowania, oraz zabezpieczenie zasobów wody niezbędnej do gaszenia   pożarów,
c) prowadzenie rejestru jednostek OSP na terenie Gminy,
d) udzielanie pomocy jednostkom OSP w zakresie szkolenia,
e) dokonywanie kontroli gotowości operacyjno-technicznej OSP,
f) inicjowanie działalności w zakresie popularyzacji zasad ochrony przeciwpożarowej,
g) udzielanie wszechstronnej pomocy zarządom OSP związanej z bieżącą działalnością jednostek OSP,
h) składanie organom Gminy okresowych informacji o stanie bezpieczeństwa ppoż 
i działalności operacyjno-technicznej OSP,
12) realizacja zadań związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym:
a) prowadzenie spraw związanych z polityką przestrzenną na terenie gminy, w tym uchwalaniem stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
b) prowadzenie rejestrów wniosków o zmianę planu miejscowego oraz dokonywanie analizy złożonych wniosków,
c) obsługa gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej powołanej jako organ doradczy;
d) dokonywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocena postępów ich sporządzania w nawiązywaniu do ustaleń studium,
e) prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,
f) przekazywanie organom gminy wyników analiz po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej komisji urbanistyczno-architektonicznej,     
g) udzielanie informacji o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania   przestrzennego,
h) wydawanie pisemnych zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania  przestrzennego ,
i) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
13) realizacja zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych, w tym zadań zarządcy dróg gminnych:                   
a) koordynowanie robót w pasie drogowym dróg gminnych,
b) przygotowywanie projektów decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych za ich zajęcie,
c) prowadzenie spraw związanych z właściwym utrzymaniem stanu dróg gminnych,
d) przygotowywanie opinii projektów uchwał w sprawie zaliczenia dróg do odpowiedniej kategorii,
e) prowadzenie ewidencji dróg i mostów;                                                                 
f) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
g) uzgadnianie projektów w zakresie umieszczenia urządzeń obcych w pasie dróg gminnych,
h) umieszczanie i utrzymanie tabliczek z nazwami ulic i placów,
i) utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
j) realizacja zadań i projektów inwestycji drogowych ujętych w Uchwale Budżetowej oraz  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, w tym współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pozabudżetowych,
k) współpraca z sołtysami i radnymi w zakresie potrzeb i realizacji zadań remontowo – budowlanych  na drogach gminnych,
l) utrzymanie czystości i porządku na przystankach, prowadzenie napraw i konserwacji przystanków, ustalanie lokalizacji nowych przystanków,
m) uzgadnianie tras komunikacji publicznej, uzgadnianie rozkładów jazdy       
n) prowadzenie akcji zimowego utrzymania na drogach i obiektach drogowych. 
o) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia
14) realizacja zadań związanych z gospodarką nieruchomościami, a w szczególności:
a) przygotowywanie propozycji gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy w zakresie zbycia nieruchomości, oddania w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę i inne formy władania oraz naliczanie należności na rzecz gminy z przedmiotowych praw,
b) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości powodujących zwiększenie zasobu nieruchomości,
c) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia oraz inicjowanie wywłaszczania nieruchomości,
d) prowadzenie rejestru mienia komunalnego oraz przygotowywanie corocznej Informacji o stanie mienia komunalnego,
e) prowadzenie spraw związanych z:
- prawem pierwokupu nieruchomości,
- przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- ujawnianie praw własności Gminy w księgach wieczystych,
f) przygotowaniem merytorycznym wniosku o zasiedzenie nieruchomości na rzecz Gminy,
g) nadawanie numeracji nieruchomościom i prowadzenie rejestru;                                
h) zlecanie rzeczoznawcy majątkowemu wyceny nieruchomości komunalnych, 
i) podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmu lub wydzierżawienia,                             
j) ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na sprzedaż, dzierżawę lub najem nieruchomości komunalnych,
k) przeprowadzanie negocjacji dotyczących nabycia w drodze umowy praw do nieruchomości niezbędnych do realizacji celów publicznych,
l) sporządzanie umów dzierżawy, najmu, użyczenia, dokonywanie aktualizacji stawek czynszu   z tytułu dzierżawy, najmu oraz rocznej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania, 
m) prowadzenie spraw związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości,
n) współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
o) prowadzenie ksiąg obiektów komunalnych będących w zarządzie Gminy,
p) nadzór nad działalnością Spółek Pastwiskowych,
q) prowadzenie spraw związanych z prawem geologicznym i górniczym m.in. opiniowanie koncesji górniczych.
15) realizacja zadań związanych z geodezją i kartografią, w tym między innymi:
a) prowadzenie postępowania związanego z rozgraniczeniem nieruchomości na wniosek lub z urzędu a w szczególności:
- wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego,
- prowadzenie spraw związanych z wyłonieniem wykonawcy rozgraniczenia zgodnie zzasadami określonymi w regulaminie zamówień publicznych,
- przygotowywanie projektów umów z wykonawcami rozgraniczenia,
- wydawanie postanowień o wyznaczeniu geodety wykonawcy rozgraniczenia,
- dokonywanie oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granicprzez geodetę upoważnionego,
- wydawanie decyzji o rozgraniczeniu,
- wydawanie postanowień o kosztach związanych z postępowaniem rozgraniczeniowympo zakończeniu rozgraniczenia,
- wydawanie decyzji o przekazywanie dokumentacji rozgraniczeniowej do sądu w raziesporu,
- umarzanie postępowania rozgraniczeniowego w przypadku zawarcia aktu ugody
- przesyłanie prawomocnych decyzji do sądu i starosty,
b) opiniowanie wstępnych projektów podziału działek,
c) wydawanie decyzji zatwierdzających  projekty podziały działek,
d) prowadzenie spraw dotyczących wskazania granic nieruchomości gminnych w tym dróg.
16) realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i utrzymaniem czystości i porządku w gminach oraz Ustawy o odpadach w tym między innymi:
a) w zakresie rolnictwa:
- profilaktyka w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej,
- organizacja profilaktyki weterynaryjnej oraz współdziałanie w zwalczaniu chorób roślin i zwierząt,
- opracowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt,
- wyłanianie podmiotów wykonujących usługi zawarte w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
i przygotowywanie projektów umów,
- wydawanie decyzji nakazującej odebranie właścicielowi zwierząt źle traktowanych lub rażąco zaniedbanych,
- koordynacja działań związanych z ochroną zwierząt, w tym bezdomnych,
- rejestracja psów ras uznanych za agresywne,
- współdziałanie i nadzór nad kołami łowieckimi w zakresie myślistwa i łowiectwa,
- nadzór nad lasami komunalnymi i terenami zalesianymi,
- prowadzenie spraw związanych z organizacją i przeprowadzaniem spisów rolnych,
- współpraca z Rejonowymi Oddziałami ODR, Izbą Rolniczą i organizacjami rolniczymi, w szczególnie w zakresie: ochrony upraw rolniczych, prowadzenia analiz zaopatrzenia Gminy w środki ochronyroślin i gospodarki nasiennej,udziału w komisjach powoływanych do załatwiania spraw wnoszonych do Urzęduzwiązanych ze stosowaniem środków ochrony roślin,
- przekazywanie komunikatów sygnalizacyjnych o terminach i metodach zwalczaniachorób, szkodników i chwastów,informowania o występujących zagrożeniach chorobami szkodnikami i chwastamina terenie Gminy oraz współpracy ze służbami doradztwa rolniczego,współpraca przy wyborach do Izby Rolniczej,
- nakazywanie posiadaczom gruntu rolnego zniszczenia zasiewów lub nasadzeńo nieodpowiedniej zdrowotności,
- koordynowanie spraw związanych z zalesianiem gruntów oraz zakupem sadzonekdla potrzeb jednostek gminnych i mieszkańców,
- wykonywanie prac związanych z uproszczonym planem zagospodarowania lasu 
- prowadzenie spraw z zakresu klęsk żywiołowych (powodzie, grad, wichury, itp.),współdziałanie w tym zakresie z sołectwami i innymi jednostkami,
- załatwianie skarg, interwencji i wniosków obywateli z zakresu produkcji roślinneji zwierzęcej,
b) w zakresie ochrony środowiska, w szczególności:
- realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej,
- prowadzenie postępowań o środowiskowych uwarunkowaniach – zgody na realizacjęprzedsięwzięcia inwestycyjnego,
- wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i przedkładanie informacji w tym zakresie Marszałkowi Województwa,
- zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy, w tym na terenach zielonych i drogachadministrowanych przez Gminę,
- sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiskana terenie Gminy w zakresie objętym właściwością Wójta,
- opracowywanie i wykonywanie uchwał Rady Gminnej i innych przepisów w zakresieutrzymania czystości i porządku w Gminie,
- prowadzenie i udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenachoddziaływania na środowisko,
- koordynacja działań i prowadzenie dokumentacji w zakresie ochrony środowiskazwiązanych z gospodarką odpadami stałymi, ściekami oraz likwidacją dzikich wysypisk itp.
- urządzania, utrzymywania i konserwowania zieleńców, parków i terenów zielonych,
- realizowanie zadań z zakresu ustawy o ochronie przyrody, w tym  w tym prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji zezwalających na wycięcie drzew, ochronę pomników przyrody,
c) w zakresie gospodarowania odpadami:
- analiza gospodarki odpadami komunalnymi gminy w zakresie przewidzianym ustawą,
- przyjmowanie od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicielinieruchomości sprawozdań i ich weryfikowanie,
- przygotowanie materiałów przetargowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów,
- nadzór i koordynacja zadań działalności PSZOK,
- prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbieraniaodpadów komunalnych, nadzorowanie funkcjonowania systemu,
- ewidencja umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- prowadzenie ewidencji  zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
- realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest i prowadzenie ich ewidencji,
- sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie gospodarki odpadami,
- przygotowywanie projektów uchwał dot. Regulaminu czystości i porządku w gminie,
- prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami,
17) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo Wodne oraz Ustawy  Prawo energetyczne w tym między innymi: 
- oświetlenie uliczne oraz oświetlenie w budynkach gminnych:
- nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego,
- przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców Gminy w sprawie awarii elektrycznychi nieprawidłowego funkcjonowania oświetlenia oraz przekazywanie ich do ZakładuEnergetycznego,
- stała współpraca z Zakładem Energetycznym,
- ewidencja i inwentaryzacja oświetlenia ulicznego,
- rozliczanie ilości zużytej energii i potwierdzanie zgodności wystawianych faktur,
- analiza celowości dobudowy oświetlenia i przygotowanie odpowiedniej dokumentacjitechnicznej wraz z pozwoleniami,
- rozliczenie rachunków za zużycie  energii elektrycznej i gazu,
- prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących naruszenia stosunków wodnych  na gruntach,
- sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych i ich związków,
- prowadzenie inwentaryzacji urządzeń melioracyjnych i wodnych,
- udział w przygotowaniu i odbiorze robót konserwacyjnych i modernizacyjnych urządzeńmelioracyjnych szczegółowych i podstawowych,
18) współpraca z wojewódzkim urzędem pracy i powiatowym urzędem pracy, 
19) sprawowanie nadzoru nad pracą pracowników interwencyjnych i publicznych oraz zapewnienie frontu robót osobom kierowanym przez sądy, w tym sporządzanie sprawozdań miesięcznych z wykonywanych  prac,
20) prowadzenie kart pracy pracowników robót publicznych i ich rozliczanie,
21) współpraca z sołtysami i radnymi w zakresie potrzeb i realizacji zadań z zakresu pracporządkowych prowadzonych w sołectwach,
22) wykonywanie zadań z zakresu przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w tym prawowanie opieki nad mogiłami i cmentarzami wojennymi i grobami poległych,
23) realizacja zadań z zakresu konserwacji zabytków przy współudziale Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w tym opracowywanie i aktualizacja programu ochrony zabytków,
24) prowadzenie postępowań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej w tym wydawanie postanowień i decyzji w trakcie postępowania,
25) przygotowanie zapytań ofertowych, specyfikacji i umów związanych z realizacją zadań referatu,
26) wykonywanie okresowych sprawozdań wynikających z dyspozycji Wójta lub obowiązujących przepisów,
27) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów obowiązującego prawa lub   zawartych porozumień a dotyczących spraw z zakresu działania referatu.

 

Czytano: 6391 razy

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie


Stop - SMOG
  .

Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.

.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
 
CENOMA
.
  
https://bochnia.policja.gov.pl/kbc/znajdz-dzielnicowego/dzielnicowikpp-w-bochni/1255,Dzielnicowi.html
 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]