Jesteś tutaj:

Referat Budżetu i Finansów

Referat Budżetu i Finansów
2016-01-01
Herb Gminy
aktualizacja: 01.04.2016r.
 
Do podstawowych zadań referatu należy:
1) W zakresie budżetu finansowo – księgowego:
a) opracowywanie projektu uchwały budżetowej i załączników do uchwały oraz projektów uchwał i zarządzeń zmieniających budżet wraz z załącznikamioraz ich ewidencja,
b) opracowywanie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy oraz projektów  zmieniających WPF wraz załącznikami
c) opracowywanie projektu planu finansowego dla jednostki Urząd Gminy oraz planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
d) prowadzenie rachunkowości dla budżetu Gminy i dla jednostki Urząd Gminy:
• rachunkowość obejmuje;
- prowadzenie urządzeń księgowych – dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald, wykaz składników aktywów i pasywów według zasad określonych w  odrębnych zarządzeniach wójta podjętych na podstawie ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych,
- prowadzenie ewidencji zdarzeń w urządzeniach księgowych w sposób chronologiczny, systematyczny, zgodnie z przyjętymi zasadami dla urzędu na podstawie dokumentów spełniających wymogi dowodu księgowego,
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem jednostki Urząd Gminy,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie wydatków jednostki Urząd Gminy oraz w zakresie środków przekazywanych jednostkom organizacyjnym gminy na realizację wydatków,
- przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów objętych metodą weryfikacji prawidłowości stanów ewidencyjnych oraz potwierdzeniem sald,
- wycenę środków trwałych inwentaryzowanych metodą spisu z natury oraz rozliczenie inwentaryzacji,
- sporządzanie odpisów umorzeniowych dla środków trwałych i wartości niematerialnie prawnych,
- wycenę aktywów i pasywów na koniec roku obrotowego,
e) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej /Rb-27S, Rb-28S, Rb-27ZZ, Rb-N, Rb-Z, Rb-50, Rb-UN, Rb-UZ, NDS, PDP, Rb-WS/ miesięcznej, kwartalnej rocznej dla Urzędu Gminy oraz zbiorczej wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
f) sporządzanie sprawozdawczości finansowej /bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, bilans skonsolidowany/ dla jednostki Urząd Gminy oraz zbiorczej wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla j.s.t.
g) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i czasu pracy kwartalnej /Z-03, Z-05/ i rocznej /Z-06, Z-14/ oraz w zakresie środków trwałych /SG-01,/
h) sporządzanie sprawozdawczości i informacji w zakresie pomocy publicznej, wpłat na PFRON i innych według obowiązujących przepisów i  potrzeb,
i) prowadzenie nadzoru w jednostkach organizacyjnych w zakresie prawidłowości sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
j) dokonywanie okresowych analiz i ocen wykonania budżetu oraz przedstawianie wniosków zmierzających do przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
k) sporządzanie prognoz polityki kredytowej Gminy,
l) planowanie wydatków osobowych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz pozostałych wydatków pracowniczych dla jednostki Urząd Gminy,
m) naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, dokonywanie rozliczeń z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych dla pracowników Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej,
n) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu /ZUS RP-7/,
o) wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków pracownika za wskazany okres,
p) wydawanie zaświadczeń płatnika składek /ZUS Z-3/,
q) prowadzenie obsługi kasowej dla jednostki Urząd Gminy oraz dla jednostek organizacyjnych gminy,
r) prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania zgodnie z instrukcją dla Urzędu Gminy,
s) prowadzenie ewidencji gwarancji wadialnej i zabezpieczenia należytego wykonania umów,
t) wystawianie faktur sprzedaży towarów i usług na podstawie dokumentacji sporządzonej przez inne komórki organizacyjne,
u) gromadzenie środków zakładowego funduszu socjalnego pracowników dla jednostki Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej oraz wykonywanie dyspozycji tymi środkami na podstawie  dokumentów sporządzonych przez Referat Organizacyjny i zatwierdzonych przez Wójta i Skarbnika,
v) dokonywanie rozliczenia podatku VAT,
w) naliczanie dotacji rocznej dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej oraz comiesięczne przekazywanie transz,
x) naliczanie należnej składki dla Małopolskiej Izby Rolniczej na podstawie wpływów podatku rolnego na koniec każdego kwartału,
y) współdziałanie z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie realizacji dotacji na zadania własne i zlecone,
z) współdziałanie z Urzędem Skarbowym w sprawach należnych gminie dochodów budżetowych, podatku dochodowego i podatku VAT,
aa) współdziałanie i innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie dotacji na zadania własne i zadania z porozumień,
bb) współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie rozliczeń pracowników przyjętych na podstawie umowy UG i PUP,
cc) prowadzenie spraw w zakresie postepowań egzekucyjnych należności pieniężnych przypadających na rzecz gminy,
dd) współdziałanie z organami kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

2) W zakresie podatków i opłat:
a) opracowywanie projektów uchwał i załączników do uchwał  dotyczących ustalenia:
• stawek podatkowych i stawek opłat w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• zwolnień podatkowych,
• wzoru deklaracji i informacji podatkowej,
• wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• ustalenia inkasentów do poboru podatków i opłat oraz ustalenia wynagrodzenia inkasentów,
b) zakładanie i prowadzenie kart gospodarstw rolnych, kart podatku od nieruchomości, kart podatku leśnego , wprowadzanie zmian na podstawie danych o zmianie w geodezyjnych rejestrach gruntów i budynków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Bochni,
c) przyjmowanie, rejestrowanie i kontrola deklaracji na podatek rolny, nieruchomości, leśny od osób prawnych, deklaracji na podatek od środków transportowych, informacji o gruntach, nieruchomościach i obiektach budowlanych  oraz lasach od osób fizycznych, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d) sporządzanie wezwań do złożenia  informacji i deklaracji bądź ich korekt i wyjaśnień danych zawartych w deklaracji, sporządzanie postanowień o wszczęciu postępowania dla osób fizycznych i prawnych i jednostek,
e) nakładanie kar porządkowych za niezłożenie deklaracji i informacji,
f) dokonywanie wymiaru należności podatkowych,
g) sporządzanie decyzji określających, zmieniających, uchylających wysokość zobowiązania podatkowego dla osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości,
h) sporządzanie przypisów i odpisów podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
i) opracowywanie planu dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat oraz zmian planów wynikających z dokumentów w trakcie realizacji tych dochodów,
j) prowadzenie ewidencji w księgach rachunkowych operacji dotyczących podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
k) kontrola terminów płatności, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz ich aktualizacja i ewidencja wobec podatników i płatników opłaty,
l) zakładanie hipoteki i zastawu skarbowego na zaległość podatkową,
m) prowadzenie postepowań w sprawach stwierdzenia nadpłaty, zaliczenia nadpłaty na poczet zobowiązań, zwrotu nadpłaty,
n) prowadzenie postepowania administracyjnego w zakresie wydania decyzji o umorzenie, zaniechanie poboru, odraczanie, rozkładanie na raty należności podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
o) wydawanie postanowień na wniosek US dotyczących umorzeń, rozłożenia na raty zaległości podatkowych w podatku od spadku i darowizn oraz zasiedzenia gruntów / prowadzenia postepowania wyjaśniającego i kontrola u podatnika – spadkobiercy/,
p) prowadzenie postepowania i wydawanie decyzji o odpowiedzialności spadkobierców za zaległości podatkowe spadkodawcy,
q) prowadzenie spraw w zakresie odwołania, kierowanie spraw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
r) sprawowanie kontroli powszechności i prawidłowości opodatkowania oraz terminowego regulowania zobowiązań podatkowych i zobowiązań opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
s) dokonywanie rozliczeń i kontroli rachunkowej inkasentów należności podatkowych i opłat oraz wyliczanie wynagrodzenia za pobór tych należności,
t) prowadzenie kontroli podatkowych działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
u) wydawanie zaświadczeń i informacji o stanie majątkowym  oraz o stanie zaległości lub o niezaleganiu w podatkach,
v) wydawanie postanowień o odmowie wydania zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej,
w) przygotowywanie okresowych analiz i ocen z wykonania dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
x) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej  z wykonanych dochodów z tytułu podatków i opłat, skutków stosowanych ulg, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
y) udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenie egzekucji sądowej oraz składanie na wezwanie sądów i urzędów poświadczeń i odpisów dokumentów w zakresie odtworzenia akt sądowych,
z) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu zobowiązań podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skarg, wniosków, ustalenie stanu faktycznego i prawnego w każdej sprawie,
aa) regulacja stanu prawnego gruntów poprzez:
• pozyskiwanie danych o stanie prawnym gruntów od Starostwa Powiatowego i Sądu,
• ustalenie danych adresowych dotyczących spadkobierców zmarłych właścicieli gruntów,
• przygotowywanie i weryfikacja wniosków o nabycie spadku
bb) prowadzenie egzekucji administracyjnej w granicach uprawnień wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
cc) prowadzenie obowiązujących rejestrów w zakresie podatków i opłat i wydawanych zaświadczeń,
dd) sporządzanie listy uprawnionych rolników w wyborach do Małopolskiej Izby Rolniczej,
ee) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów obowiązującego prawa lub zawartych porozumień a dotyczących spraw z zakresu działania referatu

 

Czytano: 2113 razy

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie

dyżury aptek.
Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.
.


ZOZ w Rzezawie.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
        
CENOMA.
   


 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]