Jesteś tutaj:

RID. 7221.35.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie chodnika jednostronnego wzdłuż drogi gminnej nr K 580303 tzw. „Mały Koniec” w miejscowości Borek.

RID. 7221.35.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie chodnika jednostronnego wzdłuż drogi gminnej nr K 580303 tzw. „Mały Koniec” w miejscowości Borek.
2018-06-21
Herb Gminy

Znak: RID. 7221.35.2018                                                           Rzezawa, dnia: 20.06.2018r.
 
 
Zapytanie ofertowe na
wykonanie chodnika jednostronnego wzdłuż drogi gminnej nr K 580303  tzw. „Mały Koniec” w miejscowości Borek.
 
 
 1. Zamawiający: Gmina Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa.
 
 1. Przedmiot zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie chodnika o szerokości 2,0 m. po prawej (zachodniej) stronie drogi gminnej nr. K 580303 tzw. „Mały Koniec” w Borku wraz z kanalizacją deszczową i przebudową istniejących zjazdów na odcinku budowanego chodnika w km. 0+000 – 0+177.
 
 1. Informacje szczegółowe dotyczące wykonania zamówienia:
 • Wykonanie kolektora deszczowego z rur PCV fi 500 mm. na ławie z kruszywa naturalnego grubości 20 cm. i obsypką rurociągu kruszywem naturalnym (dowiezionym)     -    180 mb.
 • Wykonanie studni rewizyjnych betonowych o średnicy fi 800 mm. w ciągu kolektora deszczowego w gotowym wykopie na podstawie betonowej, głębokość do 2,0 m.   -  3 szt.
 • Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych betonowych wraz z osadnikiem                    i syfonem o średnicy 500 mm.  -  3 szt.
 • Ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych o wymiarach 8/30 na ławie z betonu z oporem  -  177 mb.
 • Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego o wymiarach 15/30 na ławie z betonu i oporem betonowym  - 177 mb.
 • Wykonanie nawierzchni chodnika (szerokość 2 m) z kostki brukowej wibroprasowanej szarej grub. 6 cm. na podsypce z kruszywa grub. 15 cm. i posypce cementowo – piaskowej grubości 8 cm. -  260 m2
 • Wykonanie nawierzchni zjazdów (5 szt.) z kostki brukowej wibroprasowanej o grub. 8 cm. na podbudowie z kruszywa tłuczniowego i podsypce cementowo – piaskowej.  – 94 m2
                                                             
4Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia: 20 wrzesień 2018r.
       
 1.  Koszty wykonania zamówienia. Prosimy o podanie ceny netto + podatek VAT = cena
brutto za wykonanie całego zakresu robót.
 
 1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
 
 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta na wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 580303 w miejscowości Borek”.
 
 
 1.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ocen:
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:         
-  złożą pisemną ofertę na załączonym druku i spełnią warunki określone w „zapytaniu ofertowym”.
-  Cena stanowi 100% oceny oferty.
 
 1.  wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:                                                                                                                           
          -  formularz ofertowy,
          -  polisa ubezpieczeniowa (do wglądu),
          -  kosztorys ofertowy.   
                                                                                                                            
 1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobiście na Dziennik Podawczy lub przesłać pocztą, na adres siedziby Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Rzezawa,
  ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa.
 
 1. Termin złożenia oferty. Ofertę należy złożyć do dnia: 10 lipiec  2018 roku do godz. 8:  00.
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Rzezawa ul. Długa 21 w dniu: 10 lipiec 2018r godz. 8: 20.
           
    12. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert
 
   13 Osobą do kontaktu z oferentami jest: Pan Józef Młynarczyk  tel. 14 6858600 wew. 27                                                                                                                                         

   14.     Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium:  Kryterium wyboru oferty stanowi najkorzystniejsza cena usługi. Cena = 100 %. 
 
 
Oferta Wykonawcy
Dla Gminy Rzezawa
Ul. Długa 21
32-765 Rzezawa
 
Nawiązując do zapytania ofertowego oferujemy:
§ 1
 1. Wykonanie usługi polegającej na realizacji zadania pn.: Wykonanie chodnika jednostronnego wzdłuż drogi gminnej nr K 580303 tzw. „Mały Koniec” w miejscowości Borek.”                                                         
 2. Płatność będzie następowała na podstawie faktury, płatnej w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury/rachunku.
 3. Podstawą do wystawienia faktury będzie odbiór końcowy drogi.
 4. Gwarancja na wykonane roboty 36 miesięcy .
 5. Za opóźnienia w wykonaniu zamówienia będą naliczone kary umowne w wysokości
  0.2 % kwoty brutto, za każdy dzień zwłoki.
 6. Płatność będzie następowała na podstawie faktury końcowej, płatnej w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.
 7. Przedmiot zamówienia określa się następująco:
A/ Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej nr K580303 w miejscowości Borek-wynosi: netto………………………………..zł.
 •  
Podatek VAT……………%
Cena brutto: ……………………… zł.
(słownie: ………………………………………………………………………………………..)
B/ termin wykonania do dnia: ……………………………………………………………….
C/ cena obejmuje wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne
dla zrealizowania przedmiotu oferty opisanego w pkt.1.
 
 
§ 2
Oferent zobowiązuje się w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej,
do zawarcia umowy, z istotnymi postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym.
 
§ 3
Oferent oświadcza, że:
1) zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
2) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu robót,
4) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
5) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w aspekcie warunków płatności i określonych przez zamawiającego
 
 
 •  
 
§ 4
Wykonawca w załączeniu przedkłada następujące dokumenty:………………………………….
 
 
 
 •  
Data i podpis oferenta

 

Czytano: 292 razy

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie

dyżury aptek.
Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.
.


ZOZ w Rzezawie.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
CENOMA.
   


 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]