Jesteś tutaj:

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu W Rzezawie

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu W Rzezawie
2018-05-11
Herb Gminy

WÓJT GMINY RZEZAWA

OGŁASZA KONKURS

NA KANDYDATA NA STANOWISKO

 

DYREKTORA

 
GMINNEGO CENTRUM KULTURY CZYTELNICTWA I SPORTU W RZEZAWIE
Z SIEDZIBĄ UL. KOŚCIELNA 8, 32-765 RZEZAWA
 
Wymiar etatu: 1
 
Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony - 7 lat
 
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełnić następujące warunki:
 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • posiadać wykształcenie wyższe,
 • 10 letni staż pracy, w tym co najmniej 5 lat na stanowiskach związanych z prowadzeniem lub organizowaniem działalności kulturalnej lub instruktora kultury,
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość ustaw: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o finansach publicznych,  prawo zamówień publicznych, o samorządzie gminnym oraz prawo pracy,
 • przedstawić program działania Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie.
 
Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
 • kierowanie działalnością i zarządzanie oraz reprezentowanie jednostki na zewnątrz,
 • realizacja celów i zadań statutowych,
 • zapewnienie właściwej organizacji pracy i wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec podległych pracowników,
 • prowadzenie gospodarki finansowej i gospodarki mieniem.
 
 
Oferty kandydatów winny zawierać:
 • list motywacyjny na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie zawierający m.in. zgłoszenie udziału w konkursie, pełne dane adresowe i nr telefonu – opatrzony klauzulą dot. przetwarzania danych osobowych oraz własnoręcznie podpisany,
 • życiorys (curriculum vitae) – opatrzony klauzulą dot. przetwarzania danych osobowych oraz własnoręcznie podpisany,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • zaparafowany wzór umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności GCKCziS w Rzezawie wraz z programem działania Instytucji kultury, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2018 z Wójta Gminy Rzezawa z dnia  z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Konkursowej oraz regulaminu konkursu dla przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie,
 • kserokopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kserokopia prawa jazdy,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach,
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów oraz/lub oryginał zaświadczenia dotyczącego trwającego zatrudnienia zawierające potwierdzenie co najmniej 10 letniego staż pracy, w tym co najmniej 5 lat na stanowiskach związanych z prowadzeniem lub organizowaniem działalności kulturalnej lub instruktora kultury,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieposzlakowanej opinii, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku wg. załącznika do niniejszego ogłoszenia,
 • pisemne opracowanie zawierające program działania Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie (maksymalnie 5 stron maszynopisu) a w szczególności: określenie celów strategicznych, organizację pracy i zatrudnienia w GCKCziS, wskazanie możliwości wykorzystania nieruchomości zarządzanych przez GCKCziS, możliwości pozyskania środków pozabudżetowych na działalność statutową, współpracę z innymi jednostkami samorządowymi i instytucjami.
 
 
Oferty z dokumentami prosimy nadsyłać pod adres:
 
Urząd Gminy Rzezawa, 32-765 Rzezawa,
ul. Długa 21
 
w kopercie z dopiskiem "KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM KUKTURY CZYTELNICTWA I SPORTU W RZEZAWIE".
 
 
Termin składania wymaganych dokumentów upływa z dniem 18 czerwca 2018 r. o godz. 1500
 
Uwaga: Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Organizator zastrzega prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.
W siedzibie GCKCziS można odebrać materiały informacyjne o warunkach organizacyjno – finansowych tej jednostki.
Komisja powiadomi biorących udział w konkursie o wynikach analizy dokumentów oraz terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie oraz w ogłoszeniu umieszczonym na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Rzezawa oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków: 22.06.2018 r.
*Uwaga:
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV winny być opatrzone klauzulą i  własnoręcznie podpisane: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
 
Wójt Gminy Rzezawa
mgr inż. Mariusz Palej
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK
 
do ogłoszenia o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora GCKCziS w Rzezawie
 
OŚWIADCZENIE:
 
Ja ………………………….., niżej podpisany/a świadomy/a odpowiedzialności karnej
                (imię i nazwisko)
wynikającej z art. 233§1Kodeksu karnego oświadczam, że
-   posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
-  korzystam z pełni praw publicznych,
-  posiadam nieposzlakowaną opinię,
-  mój stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku objętym Konkursem (Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie).
                                                                                                                   
 
 
…………………………………..
(czytelny podpis)
 

 

Czytano: 637 razy

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie

dyżury aptek.
Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.
.


ZOZ w Rzezawie.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
CENOMA.
   


 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]