Zamówienia publiczne

Herb Gminy
Postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt.1 o nr RID.ZP.271.1.3.2023 „Rozbudowa drogi wewnętrznej ulicy Szkolnej na drogę gminną klasy D w Krzeczowie w km 0+000 – km 0+225,82; gmina Rzezawa”.

Szczegóły w BIP
więcej
Herb Gminy
„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościelnej 6 w Rzezawie”.

Szczegóły w BIP 
więcej
Herb Gminy
Zapytanie ofertowe Nr RID.ZP.271.2.4.2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. pn. „Wykonanie opinii biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczącej naruszenia stosunków wodnych na działce ew. nr 834 (numer działki przed podziałem) i 840 (numer działki przed podziałem) w miejscowości Rzezawa, gmina Rzezawa mogących mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie, tj. na działkę ew. nr 841 w miejscowości Rzezawa, gmina Rzezawa, na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego, w szczególności ustalenie czy na wskazanych działkach doszło do zmiany  kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na tych gruntach wód opadowych lub roztopowych albo kierunku odpływu wód ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz w przypadku ustalenia, że doszło do naruszeń opisanych wyżej, wskazanie jakie działania mają wykonać właściciele działek w celu przywrócenia stanu poprzedniego lub  wskazanie jakie urządzenia maja zostać  wykonane w celu zapobiegnięcia szkodom”.

Szczegóły w BIP
więcej
Herb Gminy
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie ogłasza: Zapytanie ofertowe o nr GZGK.ZP.271.1.2023 na zadanie pn: Zakup i dostawa urządzeń niezbędnych do uruchomienia drugiego reaktora na oczyszczalni ścieków w miejscowości Okulice, gm Rzezawa w ramach zadania pn: „Uruchomienia drugiego reaktora na oczyszczalni ścieków w Okulicach”.
 
Szczegóły w BIP
więcej
Herb Gminy
Zapytanie ofertowe o nr RID.ZP.271.2.25.2022 na usługę w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na zadania pn.: Wybór Banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Rzezawa i jej jednostek organizacyjnych.

Szczegóły w BIP
więcej

strony:

1 2 3 4 5 6 »


Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w RzezawieStop - SMOG
  .

Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.

.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
 
CENOMA
.