Urząd Stanu Cywilnego

USC
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rzezawie - Dorota Wągroda
Tel. 14-68-58-600 wew. 10
Pokój nr 10


 
Do podstawowych zadań USC należy:
1. prowadzenie wszystkich spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego, a w szczególności:
prowadzenie ksiąg stanu cywilnego i skorowidzów urodzin, małżeństw i zgonów oraz dokumentacji zbiorczej tych akt,
sporządzanie aktów: urodzin, zgonów i małżeństw oraz rejestrów pomocniczych do tych akt,
odtwarzanie i ustalanie treści aktu stanu cywilnego oraz wydawanie wypisów i zaświadczeń  ze wszystkich prowadzonych ksiąg,
przyjmowanie oświadczeń o: braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, wstąpieniu w związek małżeński, wyborze nazwiska małżonków i dzieci, uznaniu dziecka i nadaniu  nazwiska,
prowadzenie postępowania administracyjnego i orzekanie w sprawach rejestracji stanu cywilnego,
prowadzenie korespondencji w sprawach związanych z rejestracją stanu cywilnego w tym z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą i placówkami obcych państw w Polsce,
prowadzenie dokumentacji w sprawach zmian imion i nazwisk,
prowadzenie statystyki GUS i współpraca z Rządowym Centrum Informatycznym PESEL
2. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za   granicą,
3. powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu oraz ustanawianie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie,
4. składanie na wezwanie Sądu urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtworzenia      akt  sądowych,
5. prowadzenie spraw związanych z allograficzną formą testamentu, według zasad określonych przepisami Kodeksu cywilnego,
6. występowanie z wnioskami o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie uroczystości z tym związanych.
7. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów obowiązującego prawa lub zawartych porozumień a dotyczących spraw z zakresu działania USC.

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w RzezawieStop - SMOG
  .

Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.

.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
 
CENOMA
.