Jesteś tutaj:

druki do pobrania

Załatw sprawę

Poniżej znajdują się informacje o najczęściej załatwianych sprawach w Urzędzie Gminy Rzezawa. Staramy się, aby umieszczane tu informacje były wyczerpujące, prosimy jednak o wcześniejszy kontakt telefoniczny, gdyby Państwo mieli wątpliwości.
 


Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i dowody osobiste

Wydanie/zmiana dowodu osobistego
 

Miejsce załatwienia: pokój nr 10 na I piętrze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w dowolnym urzędzie gminy.
Potrzebne dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego (wniosek można pobrać w pok. nr 10 lub pobrać z załączników zamieszczonych na końcu strony, ściągnięty wniosek należy wydrukować dwustronnie),
 • aktualną fotografię osoby, odpowiadającej wymogom zdjęcia jak do dokumentów paszportowych, tj. o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość i odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz  zajmowała 70 – 80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę   w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Dowód osobisty wydawany jest bezpłatnie.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, do której został złożony wniosek o jego wydanie.

Termin załatwienia: czas oczekiwania na dowód - ok. 30 dniOdpis skróconego/zupełnego aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu
 

Miejsce załatwienia: pokój nr 10 na I piętrze budynku Urzędu Gminy

Potrzebne dokumenty: wypełniony wniosek o wydanie odpisu aktu (wniosek można pobrać w pok. nr 5 lub z załączników zamieszczonych na końcu strony)

Opłata: opłata skarbowa: odpis skrócony - 22 zł, odpis zupełny - 33 zł

Termin załatwienia: na bieżąco         Zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące.
 

Miejsce załatwienia: pokój nr 10 na I piętrze budynku Urzędu Gminy

Potrzebne dokumenty:

 • wypełniony i podpisany formularz meldunkowy (dostępne do pobrania na końcu strony w załącznikach), zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca pobytu stałego oraz wskazanie adresu dotychczasowego miejsca pobytu a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie własnoręcznego, czytelnego podpisu, nazwisko i imię pełnomocnika, jeśli był ustanowiony
 • do wglądu - dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania
 • do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu.

Termin załatwienia: na bieżącoPodatki i opłaty lokalne
 

Druki dotyczące podatków i opłat lokalnych (dotyczące m.in. podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego ) można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze

Miejsce załatwienia: pokój nr 06 na parterze budynku Urzędu Gminy.


 

Zaświadczenie o stanie posiadania
 

Miejsce załatwienia: pokój nr 6 na I piętrze budynku Urzędu Gminy

Potrzebne dokumenty: wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie posiadania (wniosek można pobrać w pok. nr 6 lub z załączników zamieszczonych na końcu strony)

Opłata: Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm. opłacie skarbowej podlega zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości-od każdego egzemplarza - 21,00 zł; pozostałe zaświadczenia o stanie posiadania – 17,00 zł.
Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia o stanie posiadania w sprawach:

 • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia;
 • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów;
 • świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
 • zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę;
 • nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia

Termin załatwienia: na bieżącoZarachowanie wpłaty
 

Miejsce załatwienia: pokój nr 6 na parterze budynku Urzędu Gminy

Potrzebne dokumenty: wypełniony wniosek o zarachowanie wpłaty (wniosek można pobrać w pok. nr 6 lub z załączników zamieszczonych na końcu strony)Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
 

Miejsce załatwienia: pokój nr 6 na parterze budynku Urzędu Gminy

Potrzebne dokumenty: wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (wniosek można pobrać w pok. nr 6 lub z załączników zamieszczonych na końcu strony)


 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi dla właścicieli  nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy
 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć  do Wójta Gminy Rzezawa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany ilości osób zamieszkałych w nieruchomości, zbycia, nabycia nieruchomości, zmiany danych)  właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Rzezawa w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania -począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

 
Miejsce załatwienia: pokój nr  7 na I piętrze budynku Urzędu Gminy
Potrzebne dokumenty: wypełniona deklaracja (druk można pobrać w pok. nr 7 lub z załączników zamieszczonych na końcu strony)
 

UWAGA (!) Od dnia 01.01.2020 r. zmiana numeru konta bankowego do dokonywania wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłat należy dokonywać na nowy numer rachunku bankowego: 92 85910007 3080 0200 0042 0123
 


 

 1. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości.
 2. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 3. Wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Rzezawa.
 4. Zmiana przeznaczenia działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Rzezawa.
 5. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Rzezawa.
 6. Wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału działki.
 7. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości.
 8. Oświadczenie dotyczące prowadzenia gospodarstwa.
 9. Ankieta dla posiadacza azbestu.
   

Miejsce załatwienia- na II piętrze budynku Urzędu Gminy:

 • pokój nr 21 (dla pkt. 7, 8 powyżej)
 • pokój nr 22 (dla pkt. 3, 4, 5, 6 powyżej)
 • pokój nr 27 (dla pkt. 1, 2, 9 powyżej)

 

Potrzebne dokumenty: Wypełniamy wniosek (wnioski można pobrać w pokojach 21, 22, 27 lub ze strony internetowej – pliki zamieszczone na końcu strony) wraz z załącznikami graficznymi.Poniżej druki do pobrania:

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie


Stop - SMOG
  .

Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.

.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
 
CENOMA
.
  
https://bochnia.policja.gov.pl/kbc/znajdz-dzielnicowego/dzielnicowikpp-w-bochni/1255,Dzielnicowi.html
 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]