Informacje ogólne​

Dofinansowanie na wymianę kotłów
Informacja dotycząca audytorów w związku z dofinansowaniem na wymianę kotłów.

2018-03-21
 W związku z rozpoczęciem II tury ocen energetycznych dotyczących dofinansowania
na wymiany kotłów, poniżej przedstawiamy listę aktualnych audytorów:
LISTA OSÓB WYKONUJĄCYCH OCENY ENERGETYCZNE DLA ZADANIA:
Wykonanie ocen energetycznych budynków dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów oraz odbiorców końcowych w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń
do powietrza RPO WM 2014-2020 – Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego (KOM)
Lp. IMIĘ I NAZWISKO TELEFON E-MAIL
1. ARKADIUSZ KURYŚ 504 146 913 arkadiuszkurys@wp.pl
2. MICHAŁ MANIKOWSKI 796 112 085 biuro@energoterm.eu
3. KAROL BEDNARCZYK 507 514 504 oceny.krakow@wp.pl
4. ANNA MŁODZIANOWSKA 507 132 580 oceny.krakow@wp.pl
5. MATEUSZ DANILUK 531 194 099 oceny.krakow@wp.pl
6. MATEUSZ SYDUCZYŃSKI 509 422 697 oceny.krakow@wp.pl
  
Informacja dotycząca  zmiany audytorów  w związku z dofinansowaniem na wymianę kotłów.
 
Gmina Rzezawa informuje, iż zmianie uległa liczba audytorów przeprowadzających oceny energetyczne w naszej gminie w związku z programem wymiany kotłów.
WYKAZ AUDYTORÓW DLA ZADANIA:
Wykonanie ocen energetycznych budynków dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów oraz odbiorców końcowych w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM 2014-2020
                 KOORDYNATORZY:
ARKADIUSZ KURYŚ               tel.  513 462 410      
MICHAŁ MANIKOWSKI       tel.  796 112 085 
 e-mail: oceny.krakow@wp.pl      
Lp.  
1. ARKADIUSZ KURYŚ
2. MICHAŁ MANIKOWSKI
3. MICHAŁ KAMIŃSKI
4. SEBASTIAN MAMZER
5. JACEK GILEK
6. BARTŁOMIEJ MOREK
7. WOJCIECH DYRCZ
8. KAMILA JAROSZEWICZ
9. MAREK WACHAŁOWICZ
10. TOMASZ MARCHIŃSKI
11. KAMIL ZIĘBA
12. PREZEMYSŁAW ZIĘBA
13. ARTUR JUSTYŃSKI
14. ROLAND KAŁUŻNIACKI
15. ANNA MŁODZIANOWSKA
 
Audytorzy będą posiadać przy sobie identyfikator wydany przez Urząd Marszałkowski oraz upoważnienie wydane przez Gminę Rzezawa. Każdy z mieszkańców, w przypadku wątpliwości, proszony jest o telefon pod wskazany poniżej numer, celem zweryfikowania
w Urzędzie Gminy danych osoby dokonującej oceny energetycznej.
Kontakt z firmą wykonującą audyt – 513-462-410, e-mail: oceny.krakow@wp.pl
Gmina Rzezawa - telefon do weryfikacji osób w terenie 14-68-58-600, wewnętrzny 22 
 
2017-11-10
 
Konsorcjum firm: Arkadiusz Kuryś (lider), ul. Osiedle Bolesława Prusa 25, 72-400 Kamień Pomorski i Energo-Term Michał Manikowski, ul. Księcia Warcisława I 22c/3, 71-667 Szczecin rozpoczęło wykonywać wizje w budynkach Gminy Rzezawa w ramach realizacji zadań pn. "Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Rzezawa poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - biomasa i paliwa gazowe"
oraz „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Rzezawa poprzez wymianę źródeł ciepła
w indywidualnych gospodarstwach domowych - paliwa stałe”.
 
W imieniu Wykonawcy,  uprzejmie prosimy o umożliwienie audytorom wykonywania wizji lokalnejw budynkach w ciągu dnia, od rana do zmierzchu.  Jednym z elementów wizji lokalnej jest wykonanie dokumentacji fotograficznej  budynku. Ze względu na coraz krótszy dzień oraz mając na uwadze jakość przedmiotowych zdjęć, celowe jest udostępnienie budynku przez właściciela w godzinach porannych i popołudniowych.  Obecnie audytorzy mogą wykonywać efektywne, w pełni kompletne wizje maksymalnie do godziny 16.00.
Jednocześnie informujemy, że brak udostępnienia budynku dla celów wizji w ciągu dnia,
od rana do zmierzchu, nie może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla mieszkańca
w postaci braku wykonania oceny. Będzie się to jednak mogło wiązać z obiektywnymi trudnościami podczas procesu realizacji oceny. Mając powyższe na uwadze, będziemy wdzięczni za umożliwienie pracy audytorom w godzinach porannych i popołudniowych.
Audytorzy będą posiadać przy sobie identyfikator wydany przez Urząd Marszałkowski oraz upoważnienie wydane przez Gminę Rzezawa. Każdy z mieszkańców, w przypadku wątpliwości, proszony jest o telefon pod numer 14/68/58/600 wew. 22, celem zweryfikowania w Urzędzie Gminy danych osoby dokonującej oceny energetycznej.
 
2017-10-11
 
Gmina Rzezawa na mocy Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego uzyskała dofinansowanie w ramach konkursu na wymianę kotłów w kwocie 1 027 817,94 zł co stanowi 98,5% wartości projektu.
Projekty Gminy Rzezawa w ramach działania 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń
do powietrza Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr i 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - spr dofinansowanie na realizację projektów pn.: „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Rzezawa poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – biomasa i paliwa gazowe
oraz pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Rzezawa poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – paliwa stałe” zostały pozytywnie ocenione przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i wybrane
do dofinansowania.
Całkowita wartość projektu: 1 047 736,66 zł
w tym:
wartość dofinansowania: 1 027 817,94 zł
wkład własny: 19 918,72 zł
W trakcie realizacji Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa gazowe) – SPR zostanie zmodernizowanych minimum 47 źródeł ciepłaza kwotę 686 481,64 zł 
oraz w ramach Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR zostanie zmodernizowanych minimum 38 źródeł ciepłaza kwotę 361 255,02 zł.
Celem projektu jest wymiana 85 starych kotłów i pieców węglowych na nowoczesne kotły
o dużej sprawności wraz z przeprowadzeniem oceny energetycznej budynku na terenie Gminy Rzezawa.
Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Rzezawa, a Zarządem Województwa Małopolskiego.
Uzyskanie dofinansowania na wymianę pieców stanowi,  kontynuację rozpoczętych
przez samorząd gminy działań w zakresie ograniczenia niskiej emisji.
Wymiana kotłów planowana jest w latach 2017-2019, wysokość dofinansowania
dla mieszkańców, którzy zostali zakwalifikowani do projektu zależy od mocy nowego kotła i uwarunkowana jest wykonaniem oceny energetycznej potwierdzającej wymagany współczynnik tzw. energii pierwotnej. Bezwzględnym wymogiem programów jest zastosowanie kotłów, które będą posiadały atest 5 klasy oraz Eco-design oraz muszą być wyposażone w ruszt automatyczny bez możliwości zamontowania dodatkowego rusztu.
Ponadto informujemy, iż pierwsze audyty energetyczne rozpoczną się w naszej gminie
na przełomie listopada i grudnia br.
 
2017-09-15
 
Informacja dotycząca audytów energetycznych w związku z dofinansowaniem na wymianę kotłów.
 
Gmina Rzezawa informuje o rozpoczęciu procesu wykonywania audytów energetycznych na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego.
Wykonawcą ocen energetycznych będzie wybrane w drodze przetargu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego konsorcjum firm: Arkadiusz Kuryś (lider),
ul. Osiedle Bolesława Prusa 25, 72-400 Kamień Pomorski i Energo-Term Michał Manikowski, ul. Księcia Warcisława I 22c/3, 71-667 Szczecin.
W Gminie Rzezawa audyt przeprowadzać będzie pięciu audytorów. Osobami uprawnionymi do wykonywania wizji lokalnej budynków i ocen energetycznych są: Arkadiusz Kuryś, Michał Manikowski, Michał Kamiński, Sebastian Mamzer, Jacek Gilek. Audytorzy będą posiadać przy sobie identyfikator wydany przez Urząd Marszałkowski oraz upoważnienie wydane przez Gminę Rzezawa. Każdy z mieszkańców, w przypadku wątpliwości, proszony jest o telefon pod wskazany poniżej numer, celem zweryfikowania w Urzędzie Gminy danych osoby dokonującej oceny energetycznej.
Kontakt z firmą wykonującą audyt – 513-462-410, e-mail: oceny.krakow@wp.pl
Gmina Rzezawa - telefon do weryfikacji osób w terenie 14-68-58-600, wewnętrzny 22 
Planowanym terminem rozpoczęcia audytów energetycznych w naszej Gminie zostanie podany w późniejszym terminie. Koordynatorzy terenowi będą umawiali się
z zainteresowanymi właścicielami zgłoszonych domów przed planowanym terminem wizyty. Prosimy o udostępnienie budynku - w szczególności kotłowni oraz dokumentacji technicznej. Na podstawie zebranych danych zostanie nieodpłatnie wykonany audyt energetyczny
i świadectwo energetyczne budynku, a w/w dokumenty są niezbędne aby można było otrzymać dofinansowanie do wymiany kotła centralnego ogrzewania.
Mieszkańcy, którzy spełniają warunki wynikające z audytu będą mogli wymienić piec
w sezonie grzewczym lub po jego zakończeniu (wiosna 2018 roku).  Dlatego też mieszkańcy, którzy zakwalifikowali się do audytów energetycznych mogą w tym sezonie grzewczym palić w starym piecu, a wymienić go po zimie.
Wskazany w audycie zakres prac termomodernizacyjnych jak na przykład wymiana okien czy docieplenie ścian budynku nie będzie finansowany w ramach programu wymiany pieców. Właściciel zobowiązany jest do wykonania wskazanych zaleceń z własnych środków lub może skorzystać z programu pożyczkowego ,,JAWOR- poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych" obsługiwanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12.
Przeprowadzenie audytu nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania. Wszelkie prace związane z wymianą pieca mogą zostać rozpoczęte dopiero po podpisaniu umowy
z Gminą Rzezawa.
Jednocześnie informujemy, iż w gospodarstwach domowych, w których prowadzona
jest działalność gospodarcza bądź rolnicza (niezależnie czy od tego czy właścicielem firmy jest to właściciel  czy mieszkaniec domu) mieszkańcy otrzymają dofinansowanie
na podstawie pomocy de minimis.
 
2017-08-11
 
Informacja dotycząca audytów energetycznych w związku z dofinansowaniem
na wymianę kotłów.
            W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi terminu rozpoczęcia opracowania audytów energetycznych, w ślad za informacją uzyskaną od Zespołu do spraw Informacji o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, podaję poniższe informacje:
1.     Określenie terminu rozpoczęcia audytów energetycznych w Gminie Rzezawa:
Urząd Marszałkowski nie podał precyzyjnego terminu rozpoczęcia opracowania audytów. Wykonawca jest już wybrany, jednak Przetarg Europejski jest trybem skomplikowanym
i często dłuższym niż ten, który ogłasza się w Biuletyn Zamówień Publicznych. Niezwłocznie po podpisaniu umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a wykonawcą audytów poinformujemy Państwa o tym fakcie.
2.     Co będzie w sytuacji jeśli audyty będą trwać dłużej niż zbliżający się sezon grzewczy wrzesień/październik 2017?
W takiej sytuacji mieszkańcy, którzy spełniają warunki wynikające z audytu będą mogli wymienić piec w sezonie grzewczym lub po jego zakończeniu (wiosna 2018 roku).  Dlatego też mieszkańcy, którzy zakwalifikowali się do audytów energetycznych mogą w tym sezonie grzewczym palić w starym piecu, a wymienić go po zimie.
3.     Informacje dotyczące dofinansowania wymiany źródła ciepła w ramach pomocy
de minimis:
W gospodarstwie domowym, w których prowadzona jest działalność gospodarcza bądź rolnicza(niezależnie czy od tego czy właścicielem firmy jest to właściciel  czy mieszkaniec domu)mieszkańcy otrzymają dofinansowanie na podstawie ogólnych warunków
pomocy de minimis.
 
 
2017-05-18
 
Przesunięcie terminu rozpoczęcia audytów energetycznych dotyczących wymiany pieców.
W związku z tym, że Gmina Rzezawa ubiega się o dofinansowanie dotyczące wymiany kotłów informujemy, że terminy audytów energetycznych zostały przesunięte. Audytorzy będą przeprowadzać oceny energetyczne tych budynków, których właściciele ubiegają się o środki z regionalnego programu operacyjnego na wymianę kotłów. 
Dla nich audyty energetyczne są bezpłatne.
Gmina Rzezawa należy do subregionu KOM – Krakowski Obszar Metropolitalny i tu Urząd Marszałkowski musiał powtórzyć postępowanie przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawców ocen energetycznych. W związku z powyższym, według informacji Urzędu Marszałkowskiego w naszej Gminie audyty mogą rozpocząć się na przełomie czerwca/ lipca bądź w lipcu. Gmina wówczas poinformuje mieszkańców, którzy złożyli stosowne deklaracje o rozpoczęciu przeprowadzania audytów
Przypomnijmy, że wykonanie audytu energetycznego to warunek konieczny do ubiegania się o dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 na wymianę starego, nie ekologicznego pieca
na urządzenie spełniające europejskie normy ekoprojektu. Uzyskane po audycie świadectwo energetyczne budynku będzie wymagane przy staraniu się o środki na nowy piec. A te będą dostępne wyłącznie za pośrednictwem samorządów gminnych.
Prawidłowo przeprowadzona ocena energetyczna każdego budynku powinna obejmować kilka elementów: wizję lokalną i ocenę stanu danego budynku, w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej, opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (zawierającego: identyfikację budynku i jego charakterystykę energetyczną oraz zalecenia w zakresie wyboru najlepszego rodzaju termomodernizacji), a także informację na temat wymaganej mocy cieplnej montowanego pieca.
 
2016-12-13
 
Informacje dotyczące wymiany kotłów
1.     Wsparte projekty muszą skutkować redukcją, CO2 co najmniej 30% w odniesieniu do istniejących instalacji.
2.     Wszystkie działania mają służyć zmniejszeniu zapotrzebowania na energię budynków, a tym samym zastosowaniu urządzeń grzewczych mniejszej mocy.
3.     W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi konieczne jest spełnienie przez nowy kocioł wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5: 2012 w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń oraz wymagań ekoprojektu określonych w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009r. Lista kotłów spełniających te wymagania znajduje się na stronie internetowej: http://powietrze.malopolska.pl/kotly/
4.     Stare kotły gazowe nie podlegają wymianie z dotacją na nowe źródło ogrzewania.
 
5.     Dotacja nie będzie udzielana na zakup kotła w nowych budynkach nieposiadających systemu ogrzewania, bądź w budynkach nieoddanych do użytkowania. Nie ma możliwości dofinansowania zadań, które zostały zakończone.
 
6.     W przypadku udzielenia dofinansowania mieszkaniec zobowiązany będzie do likwidacji starego kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania.
 
7.     Dofinansowanie udzielane będzie tylko Wnioskodawcom, których gospodarstwa domowe zlokalizowane są na terenie Gminy Rzezawa.
 
8.     Złożenie wniosku jest wyrażeniem zgody na przeprowadzenie bezpłatnego audytu energetycznego finansowanego w całości przez Województwo Małopolskie. 
 
9.     Zakres oceny energetycznej opracowywanej przez audytora: 
- wizja lokalna i ocena stanu istniejącego budynku, w tym dokumentacja fotograficzna,
- świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej),
- określenie zaleceń termomodernizacyjnych dla danego budynku, obejmujących zakres prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w celu spełnienia minimalnych wymogów(wskaźnik EPH+W),
- obliczenie zapotrzebowania mocy cieplnej urządzenia grzewczego. 
 
10.   Budynki, dla których poprawa efektywności energetycznej, jako warunek dostępowy do projektu nie będzie spełniony będą musiały mieć przeprowadzone prace termomodernizacyjne w okresie realizacji projektu (np. wymiana okien, docieplenie budynku). Zobowiązanie mieszkańca w zawieranej umowie dotacji do spełnienia w/w wymogu będzie warunkowało wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania budynku.
 
11.   Spełnienie ww. wymogów będzie warunkowało wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania budynku.
 
12.   Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie wynosiło 350 zł/kW mocy nowego źródła ciepła, maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i:
- o nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego
- o nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu.
13.   Dotacja związana jest tylko z zakupem nowego pieca. Koszty związane z likwidacją starego pieca, instalacją nowego pieca, przebudową instalacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wymiany okien, do cieplenia budynku nie będą zwracane.
14.   W przypadku wymiany źródła ciepła z paliw stałych na paliwa gazowe należy pamiętać o przebudowie instalacji na gazową, która wymaga pozwolenia na budowę. Koszt wykonania tych czynności ponosi właściciel gospodarstwa domowego.
15.   Dotacja przekazana będzie po zrealizowaniu inwestycji na rachunek bankowy wskazany w umowie dotacji zawartej między Gminą Rzezawa, a mieszkańcem na podstawie przedłożonych faktur i rachunków wraz z potwierdzeniem ich zapłaty.
 
16.   Inwestycje można rozpocząć dopiero po zawarciu umowy z gminą  (złożenie wniosku nie oznacza zawarcia umowy).
 
17.   Gmina jako beneficjent projektu zobowiązana będzie do zapewnienia systemu kontroli urządzeń grzewczych, m.in.: 
– sprawdzenie wykonania trwałej likwidacji starego kotła,
– sprawdzenie czy dofinansowany system ogrzewania używany jest jako podstawowe źródło ciepła w budynku,
– kontrola kotła, w zakresie nieuprawnionych modyfikacji,
– kontrola przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia,
– kontrola zapewnienie prawidłowych warunków składowania opału.
Spełnienie tych warunków będzie się opierało na zawartych z mieszkańcami umowach.
 
18.   Projekt dofinansowania będzie realizowany w latach 2017 – 2018.
 
Procedura wymiany kotłów
1.     Przygotowanie przez gminę listy zainteresowanych mieszkańców.
2.     Gmina przekazuje listę audytorowi.
3.     Audytor wyłoniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeprowadza ocenę energetyczną budynku.
4.     Mieszkaniec podejmuje decyzję o akceptacji lub jej braku dla wyników oceny energetycznej (brak konsekwencji finansowych).
5.     Zostaje podpisana umowa pomiędzy gminą i mieszkańcem.
6.     Następuje wymiana kotła (dofinansowanie); ewentualna konieczna wymiana instalacji wewnętrznej oraz termomodernizacja (w okresie realizacji projektu, brak dofinansowania).
7.     Przekazanie zapłaconych faktur i rachunków do Urzędu Gminy (kocioł) oraz dowód likwidacji starego kotła.
8.     Gmina potwierdza i weryfikuje prawidłowości poniesienia wydatków przez mieszkańca.
9.     Następuje rozliczenie wydatków mieszkańca do przyjętych limitów.
10.   Gmina przeprowadza kontrolę urządzeń grzewczych.
 
 
 

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie

dyżury aptek.
Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.
.


ZOZ w Rzezawie.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
        
CENOMA.
   


 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]