Jesteś tutaj:

Informacje

Gminny Program Rewitalizacji wpisany na listę programów województwa małopolskiego
Uchwała Nr 1213/17
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 25 lipca 2017 r.

 
w sprawie wpisania do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego: Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016 – 2023, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czorsztyn na lata 2017 – 2022, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Babice na lata 2016-2020, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczucin na lata 2016 – 2023, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sękowa na lata 2016 – 2022, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radziemice na lata 2016 – 2020, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipinki na lata 2017 – 2022, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzezawa na lata 2015 – 2022, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Maków Podhalański na lata 2016 – 2026, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawoja na lata 2017 – 2023, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 2016 – 2023, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Książ Wielki na lata 2016 – 2024, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie na lata 2017 - 2023
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.), uwzględniając zapisy Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Uchwały Nr 480/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego, zmienionej Uchwałą Nr 1380/16 z dnia 15 września 2016 roku oraz Uchwałą Nr 1718/16 z dnia 22 listopada 2016 roku, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:
§1.
Postanawia się wpisać do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego:
 1. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016 – 2023 – pod poz. 91,
 2. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czorsztyn na lata 2017 – 2022 – pod poz. 92,
 3. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Babice na lata 2016-2020 – pod poz. 93,
 4. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczucin na lata 2016 – 2023 – pod poz. 94,
 5. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sękowa na lata 2016 – 2022 – pod poz. 95,
 6. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Radziemice na lata 2016 – 2020 – pod poz. 96,
 7. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lipinki na lata 2017 – 2022 – pod poz. 97
 8. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Rzezawa na lata 2015 – 2022 – pod poz. 98,
 9. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Maków Podhalański na lata 2016 – 2026 – pod poz. 99,
 10.  Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zawoja na lata 2017 – 2023 – pod poz. 100,
 11.  Gminny Program Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 2016 – 2023 – pod poz. 101,
 12.  Gminny Program Rewitalizacji Gminy Książ Wielki na lata 2016 – 2024 – pod poz. 102,
 13.  Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie na lata 2017 – 2023 – pod poz. 103
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z pkt 8 Rozdziału 5 Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 „IZ RPO prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów. Wykaz prowadzony jest dla wszystkich pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji niezależnie od sposobu ich weryfikacji”.
Zgodnie z Regulaminem prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego przyjętym Uchwałą Nr 480/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. z późn. zm. w Wykazie umieszcza się wszystkie programy rewitalizacji, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia kryteriów określonych tym Regulaminem. Na proces weryfikacji składa się ocena formalna wniosku o wpis programu rewitalizacji do Wykazu, a następnie ekspercka ocena merytoryczna programu rewitalizacji w zakresie jego poprawności oraz zgodności z kryteriami. Decyzję w sprawie wyniku oceny merytorycznej programu rewitalizacji podejmuje Zespół ds. rewitalizacji powołany Zarządzeniem nr 22/2016 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. z późn. zm. Zespół kieruje się wspomnianą opinią ekspercką, która nie ma jednak charakteru wiążącego dla Zespołu. Rozstrzygnięcia o wpisaniu programu rewitalizacji do Wykazu, aktualizacji informacji o programie rewitalizacji w Wykazie oraz wykreśleniu programu rewitalizacji z Wykazu podejmuje, z uwzględnieniem decyzji Zespołu, o której mowa powyżej, Zarząd Województwa Małopolskiego, w formie uchwały.

Programy rewitalizacji pn.:
 
 1. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016 – 2023,
 2. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czorsztyn na lata 2017 – 2022,
 3. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Babice na lata 2016-2020,
 4. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczucin na lata 2016 – 2023,
 5. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sękowa na lata 2016 – 2022,
 6. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Radziemice na lata 2016 – 2020,
 7. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lipinki na lata 2017 – 2022,
 8. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Rzezawa na lata 2015 – 2022,
 9. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Maków Podhalański na lata 2016 – 2026,
 10. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zawoja na lata 2017 – 2023,
 11. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 2016 – 2023,
 12. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Książ Wielki na lata 2016 – 2024,
 13. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie na lata 2017 - 2023
zostały pozytywnie zweryfikowane w zakresie spełnienia kryteriów warunkujących wpis do Wykazu.
W związku z powyższym postanawia się wpisać je do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego pod numerami odpowiednio od 91 do 103.

Wykaz podlega publikacji na stronie internetowej pod adresem: www.rpo.malopolska.pl/rewitalizacja.


   
Konsultacje uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIXV/181/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzezawa na lata 2015 -2022

Wójt Gminy Rzezawa ogłasza konsultację uchwały  w sprawie zmiany uchwały
 nr XXIXV/181/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 marca 2017  roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzezawa na lata 2015 -2022, które odbędą
 się w dniu 31.05.2017r. w godzinach pracy Urzędu (7.00. – 15.00.), pok. 27.

 

    
Konsultacje

Wójt Gminy Rzezawa ogłasza konsultację uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/149/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rzezawa, które odbędą się w dniu 29.05.2017r. w godzinach pracy Urzędu (9.00. – 17.00.), pok. 27.

 

Wprowadzone zmiany wynikają z zaleceń urzędu Marszałkowskiego  Województwa Małopolskiego.


  

 


Przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzezawa na lata 2015 – 2022
Na posiedzeniu Radny Gminy Rzezawa w dniu 27 marca 2017 roku   została podjęta uchwała  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla  Gminy Rzezawa na lata 2015 – 2022.
 
W dniu 28 listopada 2016 roku  Rada Gminy w Rzezawie podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Jednak prace nad dokumentem trwały już znacznie wcześniej. We wcześniejszym etapie opracowano dokument delimitacyjny określający obszary zdegradowane i do rewitalizacji. Przeprowadzono szczegółowe badania poszczególnych sfer życia mieszkańców na terenie gminy Rzezawa w oparciu o rzeczywiste mierzalne wskaźniki. Analizowano poszczególne  sfer życia w kontekście występowania negatywnych zjawisk społecznych, którym należy się przeciwstawić poprzez realizację konkretnych przedsięwzięć.
 
Uchwała wraz z Gminnym Programem Rewitalizacji:
Pobierz plik UCHWAŁA NR XXIX/181/2017 RADY GMINY RZEZAWA z dnia 27 marca…(pdf, 228.28KB)
 
Raport z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzezawa na lata 2015-2022
Przedmiot konsultacji społecznych:  projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzezawa na lata 2015- 2022.
Forma konsultacji społecznych:  zgłaszanie/zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej.
Wyznaczony termin konsultacji: konsultacje społeczne przeprowadzono w okresie od 10.01.2017 roku do 09.02.2017 roku. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych  zostało zamieszczone  w portalu  urzędu gminy w Rzezawie  oraz w BIP w dniu 09.01.2017 roku.


Projekt dokumentu Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016- 2024 oraz wzory kart ewentualnych uwag i projektów   zamieszczono  w portalu urzędu gminy oraz w BIP 09.01.2016 roku. Dokumenty zostały zamieszczone w zakładce „ KONSULATCE  GMINNY PROGARM REWITALIZACJI”.
Projekt GPR w wersji papierowej dostępny był w urzędzie gminy.
Spotkanie konsultacyjne-  31.01.2017r.
 • w spotkaniu udział wzięło 4 uczestników,
Podczas prezentacji przedstawione zostało zagadnienie rewitalizacji i konieczności opracowania programu w kontekście ustawy o  rewitalizacji z  9 października 2015r.
oraz Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014 – 2020.
 • udzielano odpowiedzi na pytania uczestników,
 • udzielano indywidualnych konsultacji zebranym,
Wnioski: 
 1. W wyniku przeprowadzonych konsultacji zakwestionowano konieczność budowy „orlika” lekkoatletycznego  - odpowiedź:  utrzymano kartę projektu oraz jego szacunkową wartość tj. 4 000 000, 00 zł.  Projekt jest obecnie w fazie koncepcji,
   a wartość szacunkowa została określona na podstawie inwestycji o podobnym zakresie prac. Konieczność inwestycji wynika ze złego stanu obecnej infrastruktury sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Rzezawie. Zakres tej inwestycji został, tak zaplanowany, aby zapewnić bezpieczeństwo osobo użytkującym z powstałego obiekt
  (dzieci i młodzieży) oraz rozszerzyć wachlarz funkcji sportowych.
 2. Zauważono, że termin  realizacji  projekt Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dąbrówce przypada na lata 2017 - 2020, pomimo, że w uchwale budżetowej
  oraz w Wieloletnim Planie Finansowym nie zabezpieczono środków pieniężnych
  na jego realizację.  – zapis ten utrzymano. W dokumencie podawane są planowane terminy realizacji. Obejmują on we wszystkich przypadkach zakres lat „od” – „do”,
  co oznacza, że dany projekt zostanie zrealizowany w okresie  w którym obowiązuje Gminny Program Rewitalizacji, czyli w latach 2015 -2022. Rozpoczęcie i  zakończenie inwestycji nie musi się pokrywać z datą początkową i końcową wskazaną w karcie projektu. Zasada ta, dotyczy  wszystkich projektów ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji.
 3. Zgłoszono wniosek, aby projekt  nie infrastrukturalny – pn. „Do szkoły idziemy -bezpieczni być chcemy”  skierowany był do dzieci wszystkich placówek oświatowych na terenie Gminy – wniosek uwzględniono.
 4. Zgłoszono wniosek, aby w karcie projektu nr 3   uwzględniono budowę skateparku wynikającą z opracowanej dokumentacji. Wpisano koszt z kosztorysu inwestorskiego, jako szacunkowy koszt realizacji zadnia – wniosek uwzględniono.
 5. Zgłoszono wniosek zamiany numeracji kart projektu 7 i 8. Zamiana kolejności na:
  karta nr 7: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dąbrówce, karta nr 8: Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce z wydzieleniem części przedszkolnej trzyoddziałowej - wniosek uwzględniono.
 6. Dokonano poprawek  estetycznych i omyłek pisarskich we wszystkich powiązanych
  ze sobą polach.
 
 
UZGODNIENIEA I OPINIE
Gmina Rzezawa na podstawie art.17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r.  o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777 z późn. Zm.) zwróciła się z prośbą o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzezawa na lata 2015 – 2022. Każdorazowo powołano się również na zapisy art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r.  o rewitalizacji  (Dz.U. poz. 1777 z późn. zm.) wyznaczając termin przedstawienia opinii w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia projektu Gminnego Programu rewitalizacji. Nieprzedstawienie tej opinii  w wyznaczonym terminie było równoznaczne z pozytywnym zaopiniowaniem projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzezawa na lata 2015 – 2022.  Pisma te, skierowano w szczególności do:
 1. Zarządu Województwa Małopolskiego;
 2. Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie;
 3. Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie;
 4. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków;
 5. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;
 6. Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie;
 7. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie;
 8. Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział Karpacki;
 9. Państwowej Straży Pożarnej w Bochni;
 10. Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni  z/s w Nowym Wiśniczu;
 11. Małopolskiego Inspektoratu  Sanitarnego;
 12. Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej;
 13. Zarządu Powiatu Bocheńskiego;
Otrzymano w formie odpowiedzi pisemnej pozytywne opinie od następujących instytucji:
 1. Zarządu Województwa Małopolskiego – do pobrania
 2. Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – do pobrania
 3. Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie – do pobrania
 4. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – do pobrania
 5. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – do pobrania
 6. Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie – pozytywna opinii po zawarciu w  GPR  uwag od  Polskiego Górnictwa Naftowego
  i Gazownictwa S.A.  –  uwagi PGNiG S.A oraz opinia - do pobrania
Natomiast od pozostałych instytucji nie wpłynęły żadne uwagi/zastrzeżenia wobec czego w myśl zapisów art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777 z późn. zm.) nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie jest równoznaczne
z pozytywnym zaopiniowaniem projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzezawa na lata 2015 – 2022.
 
Dodatkowo wystosowano również pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z prośbą o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko . Otrzymano odpowiedź o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny  dla dokumentu – do pobrania.

Załączniki

 
Pobierz plik RDOŚ.pdf(pdf, 2,510.11KB)

   
Konsultacje GPR RZEZAWA - PROJEKT
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r.,poz. 1777) zawiadamiamy, iż w dniu 10  stycznia  2017 roku rozpoczną się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzezawa  na lata 2015- 2022
W tym dniu na stronie internetowej www.rzezawa.pl w zakładce "KONSULTACJE GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI" oraz w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowany zostanie projekt dokumentu, a także opis dostępnych form zgłaszania uwag do projektu dokumentu.
Wójt Gminy Rzezawa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu 
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzezawa na lata 2015- 2022 

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) Wójt Gminy Rzezawa informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji  dla Gminy Rzezawa na lata 2015- 2022.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag  do projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji  dla Gminy Rzezawa na lata 2015- 2022.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 10.01.2017 do 09.02.2017 roku w formie:
 • zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego oraz formularzy zadań. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres gmina@rzezawa.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Rzezawie ul. Długa 21, 32- 765 Rzezawa od 10.01.2017 do 09.02.2017 roku.; Formularze winny być kompletnie uzupełnione i podpisane, w przypadku przesłania ich elektroniczne winny być podpisane podpisem elektronicznym. Formularze niekompletne lub nie podpisane nie będą brane pod uwagę,
 • spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 31.01.2017r. od godziny 1700 w budynku OSP w Rzezawie, ul. Kościelna 8,-  sala I piętro. Podczas spotkania możliwe będzie zapoznanie się na miejscu z projektem dokumentu.

Materiały tj. projekt Gminnego Programu Rewitalizacji  dla Gminnego Programu Rewitalizacji  dla Gminy Rzezawa na lata 2015- 2022 oraz formularze: konsultacji społecznych, formularz zadania inwestycyjnego  i nieinwestycyjnego dostępne będą od 10.01.2017 do 09.02.2017 w:
 
-  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rzezawa ,
-  na stronie internetowej Gminy w zakładce "KONSULTACJE GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI";
- w Urzędzie Gminy w Rzezawie,  ul. Długa 21, pok. nr 27 w godzinach pracy urzędu.
Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanej w projekcie uchwały treści dokumentu bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Załączniki:
 • Ogłoszenie
 • Projekt GPR dla Gminy Rzezawa na lata 2015-2022
 • formularz konsultacji społecznych
 • formularz projektu inwestycyjnego
 • formularz projektu nieinwestycyjnego
 

Załączniki

Pobierz wszystkie załączniki znajdujące się poniżej:
Pobierz plik zal_GPR_formularz_projektu_nieinwestycyjnego-1.docx(docx, 39.46KB)


   
Informacja o przystąpieniu do sporządzenia GPR
Informacja o przystąpieniu do sporządzenia GPR.

Pobierz wszystkie załączniki znajdujące się poniżej:
Informacja o zakończeniu i przebiegu konsultacji związanych z powołaniem Komitetu Rewitalizacji oraz wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji

Informacja o zakończeniu i przebiegu  konsultacji związanych z powołaniem Komitetu Rewitalizacji  oraz wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji
 

 1. Informacja dotycząca przebiegu i zakończenia konsultacji projektu uchwały w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rzezawa
 1. Informacja dotycząca przebiegu i zakończenia konsultacji projektu uchwały w sprawie: zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Rzezawa i ustanowienia jego regulaminu
Pobierz wszystkie załączniki znajdujące się poniżej:
Konsultacje - obszar zdegrazowany i rewitalizowany

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) i zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rzezawa
100/2016 z dnia 16.09.2016 r., Wójt Gminy Rzezawa informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Rzezawa oraz projektu Uchwały
 w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Rzezawa i ustanowienia
jego regulaminu.

W celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) dla Gminy Rzezawa konieczne jest określenie obszarów kryzysowych (zdegradowanych) oraz rewitalizacji na terenie całej gminy. W tym celu opracowana została diagnoza, potwierdzająca spełnienie przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczania. Kluczowe wnioski
z przeprowadzonych analiz (diagnoza), na podstawie których wyznaczono obszar zdegradowany
 i rewitalizacji, zostaną przedłożone mieszkańcom i interesariuszom procesu jako materiał bazowy. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji stanowi kontekst planowania i realizacji przedsięwzięć, które mają przyczynić się do rozwiązania kluczowych problemów społecznych zidentyfikowanych na tych obszarach oraz wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców.

Komitet Rewitalizacji dla Gminy Rzezawa stanowi natomiast forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy oraz pełni funkcję opiniodawczo–doradczą Wójta Gminy.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Rzezawa to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach zdegradowanych wskazanych
 w Gminnym Programie Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania,
m.in. z funduszy UE.

Mając na względzie powyższe, informujemy o rozpoczęciu konsultacji społecznych i możliwości zgłaszania uwag do projektów Uchwał.

Konsultacje prowadzone będą w formie:

1)      Spotkania z interesariuszami rewitalizacji umożliwiającego  omówienie i ocenę propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego umożliwiających omówienie i ocenę propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Rzezawa, a także wyrażenie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu; spotkanie odbędzie się  w dniu 29.09.2016 r. w Sali remizy OSP w Rzezawie w godzinach 8:00. – 12:00;

2)      Ankiet rozesłanych do przedstawicieli grup interesariuszy;

3)      Zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w terminie od 20.09. do 20.10.2016 r. do godz. 15:00;

Propozycje uwagi nadesłane po  upływie wskazanego terminu nie będą brane pod uwagę.

Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji będzie dostępny w pok. nr 18 Referat Inwestycji i Drogownictwa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa, II piętro w godzinach pracy urzędu,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzezawa
pod zakładką  (Konsultacje Gminny Program Rewitalizacji).

Wszystkie materiały podlegające konsultacjom są załączone do niniejszego ogłoszenia
 z możliwością pobrania i obejmują:

1.  Projekt Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 dla Gminy Rzezawa wraz z uzasadnieniem oraz delimitacją obszarów zdegradowanych w przestrzeni Gminy Rzezawa;
2. Załącznik nr 1 do projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Rzezawa - Mapy obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.

3. Delimitacja .
4. Projekt Uchwały w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Rzezawa
wraz uzasadnieniem;
5.  Załącznik nr 1 do projektu Uchwały w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji
dla Gminy Rzezawa - Regulamin Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Rzezawa;
6. Załącznik nr 1 do Regulaminu Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Rzezawa - Deklaracja przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Rzezawa
7. Formularz konsultacyjny dotyczący zgłaszania uwag do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rzezawa;

8. Formularz konsultacyjny dotyczący zgłaszania uwag do projektu uchwały w sprawie  zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Rzezawa i ustanowienia jego regulaminu;

9. Ankieta dotycząca projektu uchwały Rady Gminy Rzezawa w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rzezawa;

10. Ankieta projektu uchwały w sprawie  zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Rzezawa i ustanowienia jego regulaminu;

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców i interesariuszy obszarów
Gminy Rzezawa  do udziału w konsultacjach
.

Pobierz wszystkie załączniki znajdujące się poniżej:

 

Zaproszenie na spotkanie ws. Gminnego Programu Rewitalizacji
 

Wójt Gminy Rzezawa Pan Mariusz Palej zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe na spotkanie organizowane w ramach prac związanych z przygotowaniem opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzezawa na lata 2015 – 2022”, które odbędzie się 21 marca 2016r. tj. poniedziałek  o godz. 15.00 w sali OSP w Rzezawie, ul. Kościelna 8.

Spotkanie organizowane jest  związku  z ogłoszonymi konsultacjami społecznymi  dotyczącymi roboczej wersji - I Etap „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzezawa na lata 2015 – 2022”.

Opracowanie dokumentu jest niezbędne, w celu ubiegania się o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Dofinansowanie w ramach tego programu, mogą uzyskać wyłącznie projekty ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji. Dlatego konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców gminy opinii i propozycji odnośnie założeń Programu, które zostaną wykorzystane w dalszych etapach prac nad dokumentem.

Celem rewitalizacji jest podniesienie szans na wszechstronny rozwój lokalny. Konieczne do tego jest zaangażowanie w opracowanie dokumentu szczególnie tych osób, które mają największą wiedzę na temat problemów i potrzeb występujących na konkretnych obszarach gminy. Do prac nad dokumentem zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych, którzy poprzez uczestnictwo
w konsultacjach społecznych pomogą nam sprawić, by dokument jak najlepiej odpowiadał potrzebom.


  
 


Konsultacje społeczne gminnego programu rewitalizacji

Wójt gminy Rzezawa  Pan Mariusz Palej informuje, że rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące roboczej wersji - I ETAP „GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY RZEZAWA  NA LATA 2015 – 2022”. 
Konsultacje potrwają od dnia 04.03.2016 r. do dnia 04.04.2016 r. (włącznie).
Konsultacje będą się odbywać poprzez zamieszczenie roboczej wersji dokumentu na stronie internetowej www.rzezawa.pl, BIP oraz w wersji papierowej w budynku Urzędy Gminy Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa, pokój nr 18. 

Celem rewitalizacji jest podniesienie szans na wszechstronny rozwój lokalny. Konieczne do tego jest zaangażowanie w opracowanie dokumentu szczególnie tych osób, które mają największą wiedzę na temat problemów i potrzeb występujących na konkretnych obszarach gminy. Do prac nad GPR-em zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych, którzy poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych pomogą nam sprawić, by dokument jak najlepiej odpowiadał potrzebom. 
 

Zachęcamy do wypowiedzi na temat roboczej wersji – I etapu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzezawa na lata 2015-2022”, poprzez następujące formy kontaktu:

 • mailowo na adres: konsultacje@rzezawa.pl, 
 • pisemnie: składając wnioski/uwagi na dzienniku podawczym Urzędu lub wysyłając korespondencję na adres urzędu (ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa, z dopiskiem „Rewitalizacja”).
Konsultacje społeczne programu rewitalizacji - zaproszenie

Konsultacje społeczne programu rewitalizacji - zaproszenie


Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w RzezawieStop - SMOG
  .

Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.

.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
 
CENOMA
.