Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RZEZAWIE
Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma problem z alkoholem, narkotykami, substancjami psychoaktywnymi i nie wiesz co zrobić?
Jesteś uwikłany w przemoc domową!
 
Pamiętaj, że nie musisz samotnie zmagać się ze swoimi problemami i poszukaj bezpłatnej pomocy.
Zgłoś się do bezpłatnego Punktu Psychologiczno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy  
w Rodzinie :  Rzezawa ul. Kościelna 8, pierwsze piętro (wejście od strony Banku KBS).

 

Punkt Psychologiczno-Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy

– godziny przyjęć specjalistów:

 

Terapeuta uzależnień – tel. 667 192 919  

Drugi czwartek miesiąca 16.00 - 19.00
 

Psycholog –  tel. 534 597 401

Sobota od 8.30 – 16.30
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
Pełnomocnik  ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 14 648 48 00 lub 603 289 973
Ostatni czwartek miesiąca od 16.00 do 19.00

Informacje uzyskać można również:
Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Rzezawie  ul. Długa 21
tel. 14 68 58 555  lub 661 391 365
 
WAŻNE ! Terminy konsultacji ze specjalistami mogą ulec zmianie z uwagi na zgłaszane potrzeby osób korzystających z wsparcia.
 
PRZYJDŹ, POROZMAWIAJ, POMÓŻ SOBIE LUB INNYM !
Zakres oferowanej pomocy:
 • poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych, substancji psychotropowych
 • poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych (osoby bliskie, rodzina),
 • poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym

Punkt funkcjonuje w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o przepisy  ustawy z dnia  26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ) w składzie zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 150/2018 Wójta Gminy Rzezawa z dnia 24 grudnia 2018 r.

Komisja obejmuje swoim działaniem teren Gminy Rzezawa i działa w następującym składzie zgodnie z Zarządzeniem  Nr 50/2021 Wójta Gminy Rzezawa  z dnia 13 maja 2021 r. :
 1. Gawor Wiesław,
 2. Gawor Lucyna,
 3. Kowalska Patrycja
 4. Kicka Robert
 5. Nawrocka Stanisława
 6. Polowiec Włodzimierz

Zadania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
 1. Realizowanie zadań określonych przepisami prawa oraz wynikających  z uchwalonego corocznie przez Radę Gminy Rzezawa Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a dotyczące m.in.:
 • opiniowania  propozycji podejmowanych działań  z  zakresu profilaktyki
  i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani,
 • merytorycznego wsparcia realizacji Programu, o którym mowa w pkt 1,
 • opiniowania aktów prawnych wydawanych przez organy Gminy Rzezawa dotyczących przedmiotu działalności Komisji  - w tym projektu Gminnego Programu Profilaktyki
   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomani oraz spraw związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych,
 • podejmowanie czynności wobec osób nadużywających alkoholu w przypadkach określonych  w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przedmiocie zgodności lokalizacji  punktów sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach Rady Gminy oraz liczbą punktów sprzedaży,
 • uczestniczenie w realizowanych przez organ wydający zezwolenia, czynnościach  
  z zakresu kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.
 1. Współpraca z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym.
 
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w dwóch zespołach: motywującym i kontrolującym.

Zespół motywujący, który min. prowadzi rozmowy z osobami pijącymi ryzykownie, uzależnionymi,  współuzależnionymi oraz innymi osobami mogącymi wnieść istotne
dla sprawy informacje, spotyka się  zazwyczaj raz w miesiącu ( zwykle w ostatni czwartek miesiąca) w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Rzezawie ( wejście z tyłu budynku, od strony boiska).

Leczenie osób uzależnionych co do zasady jest dobrowolne, a zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu może być nałożone wyłącznie przez Sąd. Sądem właściwym
do rozpatrywania spraw o poddanie się leczeniu jest  III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Bochni. Przepisy regulujące procedurę leczenia osób uzależnionych
od alkoholu określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
 i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

Do Sądu wniosek mogą złożyć wyłącznie:
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzezawie,
 • Prokuratura.

Złożenie wniosku o leczenie bezpośrednio do Sądu – a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury – spowoduje, że Sąd odeśle taki wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jako instytucji do tego uprawnionej

Problem alkoholowy może zgłosić każdy. Najlepiej jest jednak, gdy osoba zgłaszająca problem to członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna. Oczywiście, gdy najbliższa rodzina nie chce zgłosić wniosku (bo np. obawia się o swoje bezpieczeństwo), przyjmowane są zgłoszenia od dalszych członków rodziny, jak
i osób niespokrewnionych. Ponadto, wniosek o leczenie mogą do Komisji złożyć inne instytucje, takie jak GOPS, Zespół Interdyscyplinarny, Policja, kurator sądowy itp. Również sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do Gminnej Komisji Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na leczenie można kierować osoby, które w związku ze swoją chorobą alkoholową:
 • powodują rozkład życia rodzinnego,
 • powodują demoralizację nieletnich,
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
 • uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny.

Osoby współuzależnione motywowane są do podjęcia terapii. Edukacja na temat prawidłowego postępowania wobec osoby uzależnionej znacznie zwiększa prawdopodobieństwo jej wyjścia z nałogu.

Na podstawie złożonego wniosku o  leczenie odwykowe, Komisja wzywa osobę, co do której zachodzi podejrzenie, że jest uzależniona od alkoholu, do osobistego zgłoszenia się na posiedzenie Komisji, na rozmowę motywującą do leczenia.

Zespół kontrolujący przeprowadza czynności kontrolne dotyczące zasad korzystania przez przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – zgodnie z planem przyjętym na dany rok.
Punkty pomocy
Instytucje pomocowe.
Pełnomocnik Wójta  ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Patrycja Kowalska, tel.: 14 685 85 55, 603 289 973,

 
Psychologiczny Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych
 w Rzezawie
,
Rzezawa ul. Szkolna 11 – psycholog Aneta Kułak; sobota 8:30-16:30, tel.: 534 597 401,

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie
Rzezawa ul. Długa 21, tel.: 14 685 85 55,

 
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzezawie,
Rzezawa ul. Wiśniowa 30, tel. 14 612 78 18,

 
Poradnia Leczenia Uzależnień – 
Bochnia, ul. Proszowska 1, tel. 14 612 36 55,


Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 
Bochnia, ul. Karolina 14D, tel. 14 611 28 92/93,  czynny całodobowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Bochnia, ul. Windakiewicza 9/5, tel. 14 611 97 40,

Poradnia i Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia – 
Brzesko, ul. Kościuszki 68, tel.:14 662 10 00, rejestracja 14 66 21 320

 
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza – Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia – Tarnów, ul. Lwowska 178a, tel.: 14 631 52 91 lub 14 631 52 87,  
 
Klub Abstynentów "Szansa" –
Brzesko, ul. Kościuszki 12, tel.: 14 663 13 15,  


 
Grupa AA "Rafał",
Brzesko ul. Uczestników Ruchu Oporu 2,  poniedziałek i piątek godz. 18.00,

 
Grupa AA "Oaza",
Parafia Św. Pawła- Bochnia, ul. Wyspiańskiego 25a, spotkania w środy i w niedziele godz. 18.00  
 
Bocheński Klub Abstynentów "Stowarzyszenie" –
 Bochnia, ul. Rynek 1, tel.: 692 438 354, godziny kontaktu: sobota 17.00 – 19.00 telefonicznie,

 
Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 
 Bochnia, ul. Storynka 10, tel.: 881 046 956.
Przydatne linki
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych www.parpa.pl
Anonimowi Alkoholicy www.anonimowi-alkoholicy.org.pl
Dorosła Dzieci Alkoholików (strona nieoficjalna) www.dda.pl
Grupy Rodzinne Al-Anon - wspólnota krewnych i przyjaciół alkoholików www.al-anon.org.pl
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia” www.niebieskalinia.pl
 

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w RzezawieStop - SMOG
  .

Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.

.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
 
CENOMA
.