Dofinansowanie dla pracodawców

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wnioskodawca :
Pracodawca, którzy zawarł z młodocianymi pracownikami zamieszkałymi na terenie Gminy Rzezawa umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub nauki zawodu.

Tok postępowania:
 1. W ciągu miesiąca od zawarcia z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego pracodawca zobowiązany jest zawiadomić Wójta Gminy Rzezawa w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych.
 2. Pracodawca składa w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy wniosek skierowany do Wójta Gminy Rzezawa: Urząd Gminy Rzezawa, ul. Długa 21, 32 – 765 Rzezawa.
 
Do wniosku należy dołączyć kopie:
 • dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca kształcenie
  w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego wraz z potwierdzeniem zatrudnienia takiej osoby oraz zaświadczenie określające staż pracy instruktora przygotowania zawodowego – jeśli z przepisów to wynika,
 • umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • świadectwa pracy, w przypadku  kiedy młodociany pracownik realizował krótszy okres przygotowania lub w przypadku gdy młodociany pracownik realizował przygotowanie u kilku pracodawców,
 • dyplomu, certyfikatu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy,
 • dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek;
 • upoważnienia pracodawcy do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem, w przypadku gdy poświadczenia dokonuje inna osoba niż pracodawca,
 • pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę,
 • innych dokumentów/ informacji na prośbę organu przyznającego dofinansowanie pozwalające ustalić rzeczywisty czas trwania i warunki przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.
 • oświadczenie o nienaruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów;
 • oświadczenie o poniesionych kosztach;
 • oświadczenie rzemieślnika

Uwaga:
Od 1 września 2019 r. zmieniły się przepisy regulujące kwestie dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Spełnienie warunku zdania przez młodocianego pracownika egzaminu – status pracodawcy a właściwy egzamin (podstawa prawna: art. 122, pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2020 r., poz. 910):
 • młodociany pracownik zatrudniony w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy  będącego rzemieślnikiem, zdaje egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r., poz. 1267). Egzamin przeprowadza Izba Rzemieślnicza/Cech,
 • młodociany pracownik zatrudniony w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem, zdaje egzamin zawodowy, który przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna,
 • młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin przed właściwą Komisją.
 
Pracodawca rzemieślnik to:
 1. osoba fizyczna, która wykonuje działalność gospodarczą, z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej, w imieniu własnym i na własny rachunek – jeżeli jest ona mikro przedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy  z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców lub
 2. osoby fizyczne – wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej – jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt. 1, a ponadto posiadają kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowana zawodowego – kształci młodocianego pracownika, który zdaje egzamin czeladniczy w Izbie Rzemieślniczej/Cechu.
 
Pracodawca nie będący rzemieślnikiem, w przypadku, kiedy zatrudnia osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy, albo zatrudnia osobę, która jest instruktorem i posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych kształci młodocianego pracownika, który zdaje egzamin zawodowy przed Okręgową Izbą Rzemieślniczą.
 
Dofinansowanie udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s 9).
 
Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis.

W związku z powyższym do wniosku o dofinansowanie wnioskodawca oprócz w/w dokumentów jest zobowiązany przedłożyć dodatkowo:
 
 • formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 
Wniosek bez załączonych potwierdzeń spełnienia wszystkich warunków lub złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w RzezawieStop - SMOG
  .

Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.

.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
 
CENOMA
.