Dofinansowanie dla pracodawców

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wnioskodawca :

Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami zamieszkałymi na terenie Gminy Rzezawa umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub nauki zawodu.

Tok postępowania:
  1. W ciągu miesiąca od zawarcia z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego pracodawca zobowiązany jest zawiadomić Wójta Gminy Rzezawa w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych.
  2. Pracodawca składa w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy wniosek skierowany do Wójta Gminy Rzezawa – Rzezawa, ul. Długa 21, pok. Nr 15.

Do wniosku należy dołączyć kopie:
  • dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca kształcenie w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego wraz z potwierdzeniem zatrudnienia takiej osoby oraz zaświadczenie określające staż pracy instruktora przygotowania zawodowego – jeśli z przepisów to wynika,
  • umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie,
  • upoważnienia pracodawcy do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem, w przypadku gdy poświadczenia dokonuje inna osoba niż pracodawca,
  • pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.

Dofinansowanie udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).
 


Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis.

W związku z powyższym do wniosku o dofinansowanie wnioskodawca oprócz w/w dokumentów jest zobowiązany przedłożyć dodatkowo:
formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

Wniosek bez załączonych potwierdzeń spełnienia wszystkich warunków lub złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie

Stop - SMOG.
Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.
ZOZ w Rzezawie.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
CENOMA.
   

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]