Jesteś tutaj:

Pomoc materialna

Zasiłek szkolny - informacje
Zgodnie  z ustawą z dnia 7 września 1991r. – o systemie oświaty


Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego przysługuje:
 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom głęboko upośledzonym, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia obowiązku nauki,
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Rzezawa znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji z powodu zdarzenia losowego.
Przez zdarzenie losowe rozumie się zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać, a w szczególności:
 1. śmierć rodzica lub prawnego opiekuna,
 2. pożar, zalanie domu/mieszkania,
 3. nagła choroba w rodzinie ucznia, która powoduje znaczne obciążenie finansowe,
 4. nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,
 5. kradzież w domu/mieszkaniu ucznia,
 6. inne okoliczności, które wpływają na sytuację finansową rodziny i mogą zakłócić prawidłowy przebieg procesu edukacji.

Zasiłek szkolny jest przyznawany na wniosek:
 1. Rodziców/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia,
 2. Pełnoletniego ucznia
 3. Upoważnionego rodzica pełnoletniego ucznia,
 4. Dyrektora szkoły.

Do   wniosku o przyznanie zasiłku losowego należy dołączyć dokument poświadczający wystąpienie zdarzenia losowego.


Wnioski można składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzezawie, ul. Szkolna 11 (wejście od boiska sportowego).

 
Stypendium szkolne – informacje
Zgodnie  z ustawą z dnia 7 września 1991r. – o systemie oświaty
 
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:
 
 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom głęboko upośledzonym, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami  realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Stypendium może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Rzezawa znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę  w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm i narkomania, a także gdy jest to rodzina niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 
Stypendium szkolne nie przysługuje:
 
 1. Uczniowi, który nie mieszka na terenie Gminy Rzezawa,
 2. Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w ustawie o systemie oświaty.
 
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto ( art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
 1. Rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia,
 2. Pełnoletniego ucznia,
 3. Upoważnionego rodzica pełnoletniego ucznia,
 4. Dyrektora szkoły.

Do wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy dołączyć dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia:
 1. zaświadczenie albo oświadczenie* o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (sierpień) wszystkich pracujących osób w rodzinie lub odcinki renty, emerytury itp.,
 2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i zarejestrowanych jako bezrobotne lub oświadczenie*,
 3. nakaz płatniczy  lub oświadczenie  o nieposiadaniu gruntów,
 4. dowód wpłaty potwierdzający opłacenie składki KRUS (ostatni kwartał),
 5. zaświadczenia ze szkół dzieci uczących się w szkołach wyższych bądź ponadpodstawowych o uczęszczaniu oraz odbywaniu praktyki, pobieraniu stypendium i jego wysokości,
 6. jeśli uczeń uczęszcza do szkoły podstawowej poza gminą Rzezawa, należy przedłożyć zaświadczenie, że jest uczniem danej szkoły,
 7. w przypadku odbywania przez uczniów praktyki - zaświadczenie o odbywaniu praktyki i ewentualnej wysokości wynagrodzenia netto,
 8. kserokopia decyzji GOPS o przyznaniu zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami lub oświadczenie*, 
 9. kserokopia decyzji z GOPS o korzystaniu  ze świadczeń pieniężnych  o charakterze stałym  lub oświadczenie*,
 10. w przypadku członków rodziny ucznia przebywających za granicą - oświadczenie
  o wysokości dochodów,
 11. orzeczenie sądu przyznające świadczenia alimentacyjne lub oświadczenie*,
 12. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych: zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego  - jeżeli działalność była prowadzona w poprzednim roku podatkowym albo oświadczenie*podatnika – jeżeli działalność była rozpoczęta w bieżącym roku,
 13. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej: zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o formie opodatkowania, dowód opłacenia składek w ZUS oraz oświadczenie* podatnika o wysokości dochodu netto,
 14. oświadczenie* o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,
 15. oświadczenie* o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł.
 
W przypadku zameldowania na terenie Gminy na pobyt czasowy wymagane jest zaświadczenie z gminy  właściwej ze względu na pobyt stały lub oświadczenie*,  że uczeń nie ubiega się w  niej o stypendium.


*oświadczenia  składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 
Do wniosku należy dołączyć kserokopie wymaganych dokumentów (nie będziemy kserować dokumentów w Urzędzie). Oryginały należy przedłożyć do wglądu.
 
Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.

Stypendium szkolne będzie przyznawane w formie refundacji poniesionych kosztów. Warunkiem wypłaty świadczenia jest poniesienie przez rodzica lub pełnoletniego ucznia kosztów na cele edukacyjne dziecka. W związku z tym, należy przedstawić imienne rachunki i faktury (wystawione na wnioskodawcę).  Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca 2020 roku do końca okresu na jaki świadczenie zostanie przyznane.
 
Stypendium szkolne będzie przyznawane w formie refundacji poniesionych kosztów. Warunkiem wypłaty świadczenia jest poniesienie przez rodzica lub pełnoletniego ucznia kosztów na cele edukacyjne dziecka. W związku z tym, należy przedstawić imienne rachunki i faktury (wystawione na wnioskodawcę).  Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca 2021 roku do końca okresu na jaki świadczenie zostanie przyznane.
 
PRZYKŁADOWY KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO:
· zakup podręczników, słowników, atlasów, tablic (np. matematycznych, chemicznych, fizycznych), encyklopedii, lektur szkolnych (wymagana adnotacja szkoły), map,
· zakup artykułów szkolnych (np. zeszyty, bloki, długopisy, pióra, ołówki, gumki, flamastry, kredki, farby, klej, papier kolorowy, nożyczki, plecak szkolny, itp.),
· zakup stroju galowego niezbędnego w procesie edukacji,
· zakup stroju gimnastycznego na zajęcia z wychowania fizycznego: odzież sportowa (dres sportowy, bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry, skarpety sportowe), obuwie sportowe (trampki, tenisówki, halówki),
· zakup stroju roboczego na praktyki (wymagane potwierdzenie przez szkołę),
· zakup przyborów do nauki zawodu lub odbycia praktyk (wymagane potwierdzenie przez szkołę),
· zwrot kosztów za korzystanie z domowego Internetu (za wrzesień - czerwiec danego roku szkolnego) - umowa w miejscu zamieszkania ucznia (wymagana faktura VAT wraz z dowodem zapłaty),
· zwrot kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np.: sportowe, muzyczne, językowe, sportowe) – wymagane zaświadczenie potwierdzające udział w w/w zajęciach wystawione przez organizatora zajęć,
· dla uczniów szkół ponadpodstawowych - całkowity lub częściowy (pomniejszony o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania) zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazd do szkoły zlokalizowanej poza miejscem zamieszkania ucznia albo całkowite lub częściowe sfinansowanie kosztów pobytu w internacie, bursie,
· wyjazd na wycieczki o charakterze edukacyjnym organizowane przez szkołę (wymagane pisemne oświadczenie wystawione przez szkołę  z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia bądź kopie zbiorczej faktury z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzona przez szkołę),
· zakup tabletu, komputera (stacjonarny, laptop, notebook), pendriva, programów edukacyjnych oprogramowania, monitora, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego myszki, klawiatury, papieru do drukarki, tuszu, tonera),
· zakup biurka do nauki, krzesła oraz lampki na biurko,
· inne wydatki nie wymienione powyżej, które są niezbędne w procesie edukacyjnym ucznia – uzgodnione i zaakceptowane przez organ realizujący stypendia szkolne.

NIE BĘDĄ REFUNDOWANE WYDATKI O CHARAKTERZE NIEEDUKACYJNYM, M. IN.:
· odzież i obuwie codziennego użytku (np. kurtki, swetry, czapki, bielizna osobista, buty zimowe, rajstopy itp.),
· meble (np. regały na książki, stojaki na płyty, szafy),
· telefony komórkowe,
· sprzęt rehabilitacyjny, wkładki ortopedyczne, okulary korekcyjne,
· śpiwory, namioty,
· opłaty ubezpieczenia, komitetu rodzicielskiego.

UWAGA!
1. Faktury i rachunki powinny być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia,
2. Przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków.
3. Ważne, aby na wystawionej fakturze lub rachunku, (np. na spodnie i obuwie) artykuł w nazwie miał adnotację „sportowe” lub ”szkolne”(w przypadku niepełnej nazwy towaru na fakturze wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z czytelnym podpisem i pieczątką sklepu).
4. Odbierając fakturę lub rachunek należy zwrócić uwagę  na prawidłowe wypisanie dokumentu (imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę sprzedaży oraz poprawna nazwa zakupionego towaru).
5. W sytuacji kupna artykułów używanych (np. podręczniki) od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować na podstawie oświadczenia o zakupie.

Terminy przyjmowania wniosków w roku szkolnym 2022/2023: 01.09.2022r.-15.09.2022 r. w godzinach 7:00-15:00, w poniedziałki w godzinach 9.00-17:00.
 

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w RzezawieStop - SMOG
  .

Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.

.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
 
CENOMA
.