Jesteś tutaj:

Pomoc materialna

Zasiłek szkolny - informacje
Zgodnie  z ustawą z dnia 7 września 1991r. – o systemie oświaty


Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego przysługuje:
 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom głęboko upośledzonym, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia obowiązku nauki,
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Rzezawa znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji z powodu zdarzenia losowego.
Przez zdarzenie losowe rozumie się zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać, a w szczególności:
 1. śmierć rodzica lub prawnego opiekuna,
 2. pożar, zalanie domu/mieszkania,
 3. nagła choroba w rodzinie ucznia, która powoduje znaczne obciążenie finansowe,
 4. nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,
 5. kradzież w domu/mieszkaniu ucznia,
 6. inne okoliczności, które wpływają na sytuację finansową rodziny i mogą zakłócić prawidłowy przebieg procesu edukacji.

Zasiłek szkolny jest przyznawany na wniosek:
 1. Rodziców/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia,
 2. Pełnoletniego ucznia
 3. Upoważnionego rodzica pełnoletniego ucznia,
 4. Dyrektora szkoły.

Do   wniosku o przyznanie zasiłku losowego należy dołączyć dokument poświadczający wystąpienie zdarzenia losowego.


Wnioski można składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, w GZOSziP w Rzezawie ul. Długa 21, w pokoju 15.

 
Stypendium szkolne – informacje
Zgodnie  z ustawą z dnia 7 września 1991r. – o systemie oświaty
 
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:
 
 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom głęboko upośledzonym, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami  realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Stypendium może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Rzezawa znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę  w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm i narkomania, a także gdy jest to rodzina niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 
Stypendium szkolne nie przysługuje:
 
 1. Uczniowi, który nie mieszka na terenie Gminy Rzezawa,
 2. Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w ustawie o systemie oświaty.
 
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto ( art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
 1. Rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia,
 2. Pełnoletniego ucznia,
 3. Upoważnionego rodzica pełnoletniego ucznia,
 4. Dyrektora szkoły.

Do wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy dołączyć dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia:
 1. zaświadczenie albo oświadczenie* o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (sierpień) wszystkich pracujących osób w rodzinie lub odcinki renty, emerytury itp.,
 2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i zarejestrowanych jako bezrobotne lub oświadczenie*,
 3. nakaz płatniczy  lub oświadczenie  o nieposiadaniu gruntów,
 4. dowód wpłaty potwierdzający opłacenie składki KRUS (ostatni kwartał),
 5. zaświadczenia ze szkół dzieci uczących się w szkołach wyższych bądź ponadpodstawowych o uczęszczaniu oraz odbywaniu praktyki, pobieraniu stypendium i jego wysokości,
 6. jeśli uczeń uczęszcza do szkoły podstawowej poza gminą Rzezawa, należy przedłożyć zaświadczenie, że jest uczniem danej szkoły,
 7. w przypadku odbywania przez uczniów praktyki - zaświadczenie o odbywaniu praktyki i ewentualnej wysokości wynagrodzenia netto,
 8. kserokopia decyzji GOPS o przyznaniu zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami lub oświadczenie*, 
 9. kserokopia decyzji z GOPS o korzystaniu  ze świadczeń pieniężnych  o charakterze stałym  lub oświadczenie*,
 10. w przypadku członków rodziny ucznia przebywających za granicą - oświadczenie
  o wysokości dochodów,
 11. orzeczenie sądu przyznające świadczenia alimentacyjne lub oświadczenie*,
 12. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych: zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego  - jeżeli działalność była prowadzona w poprzednim roku podatkowym albo oświadczenie*podatnika – jeżeli działalność była rozpoczęta w bieżącym roku,
 13. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej: zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o formie opodatkowania, dowód opłacenia składek w ZUS oraz oświadczenie* podatnika o wysokości dochodu netto,
 14. oświadczenie* o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,
 15. oświadczenie* o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł.
 
W przypadku zameldowania na terenie Gminy na pobyt czasowy wymagane jest zaświadczenie z gminy  właściwej ze względu na pobyt stały lub oświadczenie*,  że uczeń nie ubiega się w  niej o stypendium.


*oświadczenia  składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 
Do wniosku należy dołączyć kserokopie wymaganych dokumentów (nie będziemy kserować dokumentów w Urzędzie). Oryginały należy przedłożyć do wglądu.
 
Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.

Stypendium szkolne będzie przyznawane w formie refundacji poniesionych kosztów. Warunkiem wypłaty świadczenia jest poniesienie przez rodzica lub pełnoletniego ucznia kosztów na cele edukacyjne dziecka. W związku z tym, należy przedstawić imienne rachunki i faktury (wystawione na wnioskodawcę).  Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca 2020 roku do końca okresu na jaki świadczenie zostanie przyznane.
 
PRZYKŁADOWY KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO:
 • zakup podręczników, słowników, atlasów, tablic (np. matematycznych, chemicznych, fizycznych), encyklopedii, lektur szkolnych (wymagana adnotacja szkoły), map,
 • zakup artykułów szkolnych (np. zeszyty, bloki, długopisy, pióra itp.),
 • zakup stroju galowego,
 • zakup stroju gimnastycznego na zajęcia z wychowania fizycznego: odzież sportowa (dres sportowy, bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry, skarpety sportowe), obuwie sportowe (2 pary na semestr),
 • zakup stroju roboczego na praktyki (wymagane potwierdzenie przez szkołę),
 • zakup przyborów do nauki zawodu lub odbycia praktyk (wymagane potwierdzenie przez szkołę),
 • zwrot kosztów za korzystanie z domowego Internetu (za wrzesień - czerwiec danego roku szkolnego) - umowa w miejscu zamieszkania ucznia + faktura VAT i  dowód opłaty,
 • zwrot kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą
 • (np.: sportowe, muzyczne, językowe, sportowe) – wymagane zaświadczenie potwierdzające udział w w/w zajęciach wystawione przez organizatora zajęć,
 • całkowity luba częściowy zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazd do szkoły zlokalizowanej poza miejscem zamieszkania ucznia,
 • wyjazd na wycieczki o charakterze edukacyjnym organizowane przez szkołę (wymagane pisemne oświadczenie wystawione przez szkołę  z określeniem kosztu poniesionego przez rodzica ucznia),
 • zakup tabletu, komputera (stacjonarny, laptop, notebook), pendriva, programów edukacyjnych oprogramowania, monitora, drukarki, myszki, klawiatury, papieru do drukarki, tuszu, tonera),
 • zakup biurka do nauki, krzesła do biurka,
 • inne wydatki nie wymienione powyżej, które są niezbędne w procesie edukacyjnym ucznia.
 
Refundacji  nie podlegają m.in.: odzież i obuwie codziennego użytku (np. kurtki, swetry, czapki, bielizna osobista itp.), meble, kamery internetowe, telefony komórkowe, sprzęt rehabilitacyjny, wkładki ortopedyczne, okulary korekcyjne, śpiwory, namioty, opłaty ubezpieczenia, komitetu rodzicielskiego.

UWAGA!
 1. Faktury i rachunki powinny być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia,
 2. Przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków.
 3. Ważne, aby na wystawionej fakturze lub rachunku, (np. na spodnie i obuwie) artykuł
  w nazwie miał adnotację „sportowe” lub ”szkolne”(w przypadku niepełnej nazwy towaru na fakturze wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z czytelnym podpisem i pieczątką sklepu).
 4. Odbierając fakturę lub rachunek należy zwrócić uwagę  na prawidłowe wypisanie dokumentu (imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę sprzedaży oraz poprawna nazwa zakupionego towaru).  

Terminy przyjmowania wniosków w roku szkolnym 2020/21: 07.09.2020r.-15.09.2020 r. w godzinach 8:00-14:00,  w poniedziałki w godzinach 10:00-16:00.


 

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie


Stop - SMOG.

Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.


ZOZ w Rzezawie
.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
 
CENOMA.
   

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]