Jesteś tutaj:

Informacje

Dofinansowanie dla Gminy Rzezawa - CYFROWA GMINA
Gmina Rzezawa realizuje Umowę o powierzenie grantu o numerze 1073/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0002/21-00
 
 KWOTA  342 900,00 ZŁ - 100% FUNDUSZE EUROPEJSKIE

OPIS PROJEKTU:
W nawiązaniu do ogłoszonego Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Gmina Rzezawa przeprowadziła inwentaryzację obecnie posiadanych zasobów, hardware i software, która jednoznacznie wskazuje na niedobór sprzętu i oprogramowania IT wspomagającego cyberbepieczeństwo. Wyniki inwentaryzacji pozwoliły na wskazanie najważniejszych kierunków rozwoju, pozwalających na zwiększenie wydajności i cyberbezpieczeństwa posiadanej infrastruktur IT oraz dobór narzędzi, które pozwolą na skierowanie urzędników na pracę zdalną w przypadku zaistnienia takiej konieczności. W związku z tym PROJEKT przewiduje zakup 33 stacji roboczych – komputery stacjonarne z systemem operacyjnym i oprogramowaniem antywirusowym. Każda stacja robocza zostanie wyposażona w monitor oraz urządzenia peryferyjne (mysz + klawiatura). Ponadto aby zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych danych, wszystkie stacje robocze będą zintegrowane z zasilaczem awaryjnym UPS, który podtrzyma zasilanie w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej. Mając na uwadze możliwość zaistnienia konieczności pracy zdalnej, istotny będzie zakup 4 komputerów przenośnych typu laptop, które także wyposażone będą w oprogramowana zabezpieczające (antywirus) oraz system operacyjny. Aby zapewnić ciągłość pracy urządzeń serwerowych planowany jest zakup zasilacza awaryjnego UPS przeznaczonego dla posiadanego i wykorzystywanego już przez wnioskodawcę serwera. Dodatkowo planowane jest doposażenie Urzędu w urządzenie wielofunkcyjne do scanowania dokumentów. Niezwykle istotnym elementem całości są szkolenia urzędników oraz administratora (informatyka) w zakresie cyberbezpieczeństwa. To właśnie im zostanie przekazana wiedza na temat podstawowych rodzajów cyberzagrożeń oraz sposobów jak można zabezpieczyć swoje dane przed złośliwym oprogramowaniem. Ww. opisane podejście oraz zakup urządzenia typu UTM- czyli zapory sieciowej pełniącej ochronę brzegu sieci, pozwala zabezpieczyć wnioskodawcę przed cyberatakami na wielu płaszczyznach. W przypadku otrzymania dofinansowania wnioskodawca przewidział też wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, którą przeprowadzi certyfikowany podmiot zewnętrzny. Aby środki przyznane wnioskodawcy w ramach grantu były w pełni wykorzystane, konieczne będzie skorzystanie z usług doradczych firmy zewnętrznej, której zadaniem będzie wsparcie w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z regulaminem realizacja grantu zostanie przeprowadzona w okresie maksymalnie 18 miesięcy od dnia podpisania Umowy o powierzenia grantu.

Resumując, celem projektu jest zwiększenie cyfryzacji jednostki samorządowej, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej , a tym samym wzmocnienie kompetencji urzędu aby skutecznie reagować na panującą sytuację pandemiczną oraz podjęcie działań w kierunku zapewnienia cyberbezpiczeństwa pod kątem infrastruktury IT, jak i umiejętności pracowników w tym zakresie , co w sposób bezpośredni koresponduje z celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, V oś priorytetowa.
 


 

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w RzezawieStop - SMOG
  .

Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.

.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
 
CENOMA
.