Jesteś tutaj:

O projekcie

​Podpisano umowę o dofinansowanie na zadanie pn.Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przykanalikami w miejscowości: Bratucice – etap III, Dębina – etap III, Buczków – etap IV, Dąbrówka – etap II”
 
W  dniu 05.07.2019 roku  podpisano Umowę o dofinansowanie na  zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przykanalikami w miejscowości: Bratucice – etap III, Dębina – etap III, Buczków – etap IV, Dąbrówka – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego,  Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno -kanalizacyjna – spr
Biorąc pod uwagę obecny stan infrastruktury technicznej z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rzezawa oraz mając na uwadze coraz to intensywniejszy tryb życia społeczeństwa i zwiększającą się liczbę ludności oraz podmiotów gospodarczych w granicach gminy Rzezawa, przedstawiciele jednostki tej liczą się ze stopniowym wzrostem zapotrzebowania na wodę, co wiąże się z wytwarzaniem, gromadzeniem oraz odprowadzeniem większej ilości ścieków bytowo-gospodarczych. Z tego względu w miarę możliwości podejmują oni systematycznie działania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodnościekowej, która pozwala ograniczyć straty wody oraz ładunki emitowanych w ściekach zanieczyszczeń. Działaniom tym przyświeca idea, iż odpowiednio funkcjonująca gospodarka rozwiązuje problemy w zakresie doprowadzania wody o odpowiedniej jakości, a także odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz przemysłowych, gwarantując tym samym ochronę środowiska przyrodniczego, które w granicach gminy Rzezawa cechuje się wyjątkowymi walorami. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest jednym z tego typu działań mających na celu poprawę infrastruktury technicznej pod kątem wodno-ściekowym na terenie Aglomeracji Rzezawa 4850, która została wyznaczona Rozporządzeniem Nr 51/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rzezawa. W jego ramach uwaga zostanie skupiona na rozwiązaniu potrzeb inwestycyjnych z obszaru gospodarki wodno-ściekowej, tj. rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przykanalikami w miejscowościach: Bratucice – etap III, Dębina – etap III, Buczków – etap IV, Dąbrówka – etap II. Przyjęte rozwiązania w zakresie przedmiotowej inwestycji są zgodne z najlepszą praktyką w obszarze budowy sieci kanalizacyjnej. Wszystkie działania w projekcie zostały zaplanowane zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa.


POBIERZ PREZENTACJĘ

                                                 

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie


Stop - SMOG
  .

Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.

.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
 
CENOMA
.