Jesteś tutaj:

O projekcie

​Podpisano umowę o dofinansowanie na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borku wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą
W  dniu 05.07.2019 roku  podpisano Umowę o dofinansowanie na  zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borku wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego,  
Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno -kanalizacyjna – spr

 
Realizacja  inwestycji obejmować  będzie następujące zadania:
I. Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Borku. Istniejąca oczyszczalnia ścieków zostanie przebudowana na mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków działającą w oparciu o osad czynny, typu SBR z okresowym napełnianiem i opróżnianiem reaktorów, zbiornikiem buforowym i tlenową stabilizacją osadów w wydzielonej komorze KTSO oraz odwadnianiem i higienizacją osadów wapnem palonym, z uwzględnieniem wykonania takich prac, jak:
 - zbiornik zlewczy ścieków dowożonych 5,00x5,00x2,00 m;
 - pompownia ścieków;
 - zbiornik buforowy i KTSO projektowany (zbiornik dwukomorowy 13,15x5,80x4,00 m);
 - stacja sitopiaskownika i stacja odwadniania osadu (na stropie zbiornika buforowego i KTSO 16,75x5,80 m);
 - reaktor SBR istniejący wielokomorowy;
 - budynek socjalny ze sterownią;
 - instalacja elektryczna i automatyka wraz z szafą sterowniczą;
 - rurociągi technologiczne;
 - naprawa ogrodzenia;
 - uzupełniające nasadzenie zieleni;
 - asfaltowanie nawierzchni placu manewrowego;
 - rozruch oczyszczalni i wyposażenie


 Efektem ekologicznym rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Borku będzie:
 1. Stworzenie możliwości zwiększenia ilości osób podłączonych do kanalizacji: obecnie 1750 RLM i Qśrd=180 m3/d po rozbudowie 2150 RLM i Qśrd=260 m3/d
2. Zwiększenie stopnia oczyszczania ścieków ze względu na ilość RLM >2000 wskaźniki zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych: - obecnie: BZT5 40 g/m3, ChZT 150 g/m3, zawiesina ogólna 50 g/m3, - po rozbudowie: BZT5 25 g/m3, ChZT 125 g/m3, zawiesina ogólna 35 g/m3.


II. Przeprowadzenie nadzoru inwestorskiego
III. Koszt pośrednie
IV. Opracowanie dokumentacji projektowej
 V. Opracowanie wniosku aplikacyjnego

Kwota przyznanaego dofinasowania to 2 702 163,72 zł.

                                           

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w RzezawieStop - SMOG
  .