Jesteś tutaj:

Konsultacje

Konsultacje
2016-03-17
Herb Gminy
Wójt Gminy Rzezawa ogłasza otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedura zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwała XXIV/151/2016 RADY GMINY RZEZAWA z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Rzezawa
i ustanowienia jego regulaminu
 
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy 
w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Rzezawa 
w zakresie rewitalizacji.
W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie 15 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji tj. przedstawicieli mieszkańców gminy, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych gminy, Rady Gminy i Urzędu Gminy. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani rekompensata za utracone zarobki.
Termin, sposób i miejsce składania deklaracji na członka Komitetu Rewitalizacji. 
Nabór kandydatów na członków Komitety Rewitalizacji prowadzony będzie od 07 sierpnia 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r.  Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji następuje na podstawie pisemnej deklaracji. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć:
 1. Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa,
 2. Bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Rzezawa w godzinach pracy urzędu,
 3. Drogą elektroniczną w formie skanu deklaracji na adres gmina@rzezawa.pl wpisując
   w temacie wiadomości Nabór członków Komitetu Rewitalizacji.
Deklaracje niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze deklaracji, złożone przed ogłoszeniem naboru lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Rzezawa. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy Rzezawa zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.
Załączniki:
 1. Regulamin Komitetu Rewitalizacji.
 2. Deklaracja na członka Komitetu Rewitalizacji
 3. Zarządzenie Wójta Gminy Rzezawa
 
 

Uchwała Nr 1213/17
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 25 lipca 2017 r.

 
w sprawie wpisania do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego: Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016 – 2023, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czorsztyn na lata 2017 – 2022, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Babice na lata 2016-2020, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczucin na lata 2016 – 2023, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sękowa na lata 2016 – 2022, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radziemice na lata 2016 – 2020, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipinki na lata 2017 – 2022, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzezawa na lata 2015 – 2022, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Maków Podhalański na lata 2016 – 2026, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawoja na lata 2017 – 2023, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 2016 – 2023, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Książ Wielki na lata 2016 – 2024, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie na lata 2017 - 2023
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.), uwzględniając zapisy Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Uchwały Nr 480/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego, zmienionej Uchwałą Nr 1380/16 z dnia 15 września 2016 roku oraz Uchwałą Nr 1718/16 z dnia 22 listopada 2016 roku, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:
§1.
Postanawia się wpisać do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego:
 1. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016 – 2023 – pod poz. 91,
 2. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czorsztyn na lata 2017 – 2022 – pod poz. 92,
 3. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Babice na lata 2016-2020 – pod poz. 93,
 4. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczucin na lata 2016 – 2023 – pod poz. 94,
 5. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sękowa na lata 2016 – 2022 – pod poz. 95,
 6. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Radziemice na lata 2016 – 2020 – pod poz. 96,
 7. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lipinki na lata 2017 – 2022 – pod poz. 97
 8. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Rzezawa na lata 2015 – 2022 – pod poz. 98,
 9. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Maków Podhalański na lata 2016 – 2026 – pod poz. 99,
 10.  Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zawoja na lata 2017 – 2023 – pod poz. 100,
 11.  Gminny Program Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 2016 – 2023 – pod poz. 101,
 12.  Gminny Program Rewitalizacji Gminy Książ Wielki na lata 2016 – 2024 – pod poz. 102,
 13.  Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie na lata 2017 – 2023 – pod poz. 103
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z pkt 8 Rozdziału 5 Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 „IZ RPO prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów. Wykaz prowadzony jest dla wszystkich pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji niezależnie od sposobu ich weryfikacji”.
Zgodnie z Regulaminem prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego przyjętym Uchwałą Nr 480/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. z późn. zm. w Wykazie umieszcza się wszystkie programy rewitalizacji, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia kryteriów określonych tym Regulaminem. Na proces weryfikacji składa się ocena formalna wniosku o wpis programu rewitalizacji do Wykazu, a następnie ekspercka ocena merytoryczna programu rewitalizacji w zakresie jego poprawności oraz zgodności z kryteriami. Decyzję w sprawie wyniku oceny merytorycznej programu rewitalizacji podejmuje Zespół ds. rewitalizacji powołany Zarządzeniem nr 22/2016 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. z późn. zm. Zespół kieruje się wspomnianą opinią ekspercką, która nie ma jednak charakteru wiążącego dla Zespołu. Rozstrzygnięcia o wpisaniu programu rewitalizacji do Wykazu, aktualizacji informacji o programie rewitalizacji w Wykazie oraz wykreśleniu programu rewitalizacji z Wykazu podejmuje, z uwzględnieniem decyzji Zespołu, o której mowa powyżej, Zarząd Województwa Małopolskiego, w formie uchwały.

Programy rewitalizacji pn.:
 
 1. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016 – 2023,
 2. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czorsztyn na lata 2017 – 2022,
 3. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Babice na lata 2016-2020,
 4. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczucin na lata 2016 – 2023,
 5. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sękowa na lata 2016 – 2022,
 6. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Radziemice na lata 2016 – 2020,
 7. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lipinki na lata 2017 – 2022,
 8. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Rzezawa na lata 2015 – 2022,
 9. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Maków Podhalański na lata 2016 – 2026,
 10. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zawoja na lata 2017 – 2023,
 11. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 2016 – 2023,
 12. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Książ Wielki na lata 2016 – 2024,
 13. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie na lata 2017 - 2023
zostały pozytywnie zweryfikowane w zakresie spełnienia kryteriów warunkujących wpis do Wykazu.
W związku z powyższym postanawia się wpisać je do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego pod numerami odpowiednio od 91 do 103.

Wykaz podlega publikacji na stronie internetowej pod adresem: www.rpo.malopolska.pl/rewitalizacja.


   

 

Czytano: 2298 razy

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie

dyżury aptek.
Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.
.


ZOZ w Rzezawie.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
        
CENOMA.
   


 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]