Dofinansowanie dla pracodawców

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 


Wnioskodawca :

Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami zamieszkałymi na terenie Gminy Rzezawa umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub nauki zawodu.

Tok postępowania:
  1. W ciągu miesiąca od zawarcia z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego pracodawca zobowiązany jest zawiadomić Wójta Gminy Rzezawa w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych.
  2. Pracodawca składa w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy wniosek do Wójta Gminy Rzezawa – Rzezawa, ul. Długa 21, pok. Nr 13.

Do wniosku należy dołączyć kopie:
  • dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca kształcenie w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego wraz z potwierdzeniem zatrudnienia takiej osoby oraz zaświadczenie określające staż pracy instruktora przygotowania zawodowego – jeśli z przepisów to wynika,
  • umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie,
  • świadectwa pracy młodocianego,
  • upoważnienia pracodawcy do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem, w przypadku gdy poświadczenia dokonuje inna osoba niż pracodawca,
  • pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.

Od 1 września 2012r. obowiązuje art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty, w którym dodana została nowa regulacja, zgodnie z którą dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352  z 24.12.2013).

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy.

W związku z powyższym do wniosku o dofinansowanie wnioskodawca oprócz w/w dokumentów jest zobowiązany przedłożyć dodatkowo:
formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

Od 1 września 2012 r. dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika przysługuje wówczas, gdy pracodawca spełnia łącznie wymogi określone w art. 70b ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty oraz wynikające z przepisów dotyczących pomocy de minimis.

Wszystkie kopie powinny być potwierdzone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem (potwierdzenie winno zawierać pieczątkę pracodawcy, jego czytelny podpis oraz datę dokonania potwierdzenia).

Wniosek bez załączonych potwierdzeń spełnienia wszystkich warunków lub złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie

dyżury aptek.
Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.
.


ZOZ w Rzezawie.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
CENOMA.
   


 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]