Jesteś tutaj:

Pomoc materialna

Zasiłek szkolny - informacje
Zgodnie  z ustawą z dnia 7 września 1991r. – o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.  1943 ze zm.)


Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego przysługuje:
 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom głęboko upośledzonym, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia obowiązku nauki,
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Rzezawa znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji z powodu zdarzenia losowego.
Przez zdarzenie losowe rozumie się zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać, a w szczególności:
 1. śmierć rodzica lub prawnego opiekuna,
 2. pożar, zalanie domu/mieszkania,
 3. nagła choroba w rodzinie ucznia, która powoduje znaczne obciążenie finansowe,
 4. nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,
 5. kradzież w domu/mieszkaniu ucznia,
 6. inne okoliczności, które wpływają na sytuację finansową rodziny i mogą zakłócić prawidłowy przebieg procesu edukacji.

Zasiłek szkolny jest przyznawany na wniosek:
 1. Rodziców/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia,
 2. Pełnoletniego ucznia
 3. Upoważnionego rodzica pełnoletniego ucznia,
 4. Dyrektora szkoły.

Do   wniosku o przyznanie zasiłku losowego należy dołączyć dokument poświadczający wystąpienie zdarzenia losowego.


Wnioski będą przyjmowane w Sali Narad Urzędu Gminy Rzezawa – parter ,pokój Nr 9
w terminach:
7-15 września 2017 r. w godz. 7.30-15.00 z wyjątkiem 11 września 2017 r. w godz. 9.30 – 17.00 do 16 października 2017 r.  w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych. 
Stypendium szkolne – informacje
Zgodnie  z ustawą z dnia 7 września 1991r. – o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.  1943 ze zm.)
 
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:
 
 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom głęboko upośledzonym, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami  realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Stypendium może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Rzezawa znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę  w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm i narkomania, a także gdy jest to rodzina niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 
Stypendium szkolne nie przysługuje:
 
 1. Uczniowi, który nie mieszka na terenie Gminy Rzezawa,
 2. Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w ustawie o systemie oświaty.
 
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto ( art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zmianami).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
 1. Rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia,
 2. Pełnoletniego ucznia,
 3. Upoważnionego rodzica pełnoletniego ucznia,
 4. Dyrektora szkoły.

Do wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy dołączyć:
dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia:
 1. zaświadczenie albo oświadczenie* o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (sierpień) wszystkich pracujących osób w rodzinie lub odcinki renty, emerytury itp.,
 2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i zarejestrowanych jako bezrobotne lub oświadczenie*,
 3. nakaz płatniczy  lub oświadczenie  o nieposiadaniu gruntów,
 4. dowód wpłaty potwierdzający opłacenie składki KRUS ( ostatni kwartał),
 5. zaświadczenia ze szkół dzieci uczących się w szkołach wyższych bądź ponadgimnazjalnych o uczęszczaniu oraz odbywaniu praktyki, pobieraniu stypendium i jego wysokości,
 6. jeśli uczeń uczęszcza do szkoły podstawowej lub gimnazjum poza gminą Rzezawa, należy przedłożyć zaświadczenie, że jest uczniem danej szkoły,
 7. w przypadku odbywania przez uczniów praktyki - zaświadczenie o odbywaniu praktyki i ewentualnej wysokości wynagrodzenia netto,
 8. kserokopia decyzji GOPS o przyznaniu zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami lub oświadczenie*, 
 9. kserokopia decyzji z GOPS o korzystaniu  ze świadczeń pieniężnych  o charakterze stałym  lub oświadczenie*,
 10. w przypadku członków rodziny ucznia przebywających za granicą - oświadczenie o wysokości dochodów,
 11. orzeczenie sądu przyznające świadczenia alimentacyjne lub oświadczenie*,
 12. oświadczenie* o deklarowanych dochodach w przypadku podlegania zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, potwierdzone zaświadczeniem z urzędu skarbowego zawierającym informacje o formie opodatkowania oraz dowód opłacania składek w ZUS,
 13. oświadczenie* o dochodach, w przypadku osiągania dochodów nie podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

*oświadczenia  składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wnioskodawca zobowiązany jest dodatkowo udokumentować swoją sytuację materialną na żądanie organu przyznającego świadczenie. Jeżeli wykazany miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym uprawnia do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej, organ przyznający świadczenie ma prawo żądać poświadczenia sytuacji materialnej rodziny z GOPS.

W przypadku zameldowania na pobyt czasowy wymagane jest zaświadczenie z gminy  właściwej ze względu na pobyt stały lub oświadczenie,  że uczeń nie ubiega się w niej o stypendium.

Podstawą określenia sytuacji ucznia są informacje o dochodach członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

W liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym ucznia uwzględnia się obok ucznia:
 1. jego rodziców (opiekunów),
 2. dzieci rodziców ucznia do ukończenia 25 roku życia, pozostające na utrzymaniu,
 3. małżonka ucznia,
 4. dzieci ucznia oraz dzieci małżonka ucznia,
 5. wszystkich pozostałych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie.


Wnioski będą przyjmowane w Sali Narad Urzędu Gminy Rzezawa – parter ,pokój Nr 9
w terminach:
7-15 września 2017 r. w godz. 7.30-15.00 z wyjątkiem 11 września 2017 r. w godz. 9.30 – 17.00 
do 16 października 2017 r.  w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych. 


Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.
 
Wyprawka szkolna dla uczniów szkół Gminy Rzezawa
Wyprawka szkolna dla uczniów szkół Gminy Rzezawa
W roku szkolnym 2017/2018 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”  mogą uzyskać uczniowie:
 
·         z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
·     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający do klasy II i III szkoły podstawowej.
Dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w sytuacji gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas  II i III szkoły podstawowej i korzystających 
z podręcznika do zajęć  z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej
 i społecznej dofinansowanie nie przysługuje.
 
Wysokość dofinansowania wynosi:
do 175,00 zł - dla uczniów:
·         z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
·         z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym
- uczęszczających do klasy II i III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręczników do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 
Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców  zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka).

Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018.  Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, rodzica zastępczego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. Jeżeli składane jest oświadczenie, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna”.

Rodzice proszeni są o kierowanie wszelkich pytań i wątpliwości do szkoły, do której
w roku szkolnym 2017/2018 będzie uczęszczał uczeń.

 
Podstawa prawna: Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1457).
 

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie

dyżury aptek.
Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.
.


ZOZ w Rzezawie.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
CENOMA.
   


 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]